03.jpg

Mācības

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2022./2023. mācību gada uzdevumi:

Gada uzdevumi 2022 2023

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2020./2021. mācību gada uzdevumi:

1. TURPINĀT ĪSTENOT KOMPETENČU PIEEJU MĀCĪBU SATURĀ, VEICOT AUDZINĀŠANAS UN MĀCĪBU PROCESU, KURĀ IZGLĪTOJAMIE PRAKTISKĀ DARBĪBĀ INTEGRĒTI APGŪST ZINĀŠANAS, IZPRATNI UN PAMATPRASMES VISĀS MĀCĪBU JOMĀS, ATTĪSTA CAURVIJU PRASMES UN VEIDO VĒRTĪBĀS BALSTĪTUS IERADUMUS.

  • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām
  • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu
  • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās
  • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu
  • Obligātas āra nodarbības vismaz 1x nedēļā
  • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītībā

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II. daļas "Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai" 8. punktu: Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

Tā kā MK noteikumu Nr.890 9.punkts nosaka "Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Zeltrīti" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus.

Dienas režīms sakārtots atbilstoši nepieciešamībai pastaigas un ēdināšanu organizēt trīs plūsmās.

Mārupes novada PII „Zeltrīti” integrēto rotaļnodarbību saraksts 2022./2023.m.g. 

 PII Zeltrīti rotaļnodarbību saraksts 2022 23

Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālajām vajadzībām.

Mūzikas un sporta nodarbību saraksts 2022./2023.m.g. I pusgadam.

Grupa PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
 STĀRĶĪŠI 9.10-9.30 9.00-9.30 9.10-9.30 9.00-9.30  
 GULBĪŠI 9.45-10.15 9.40-10.00 9.45-10.15 9.40-10.00  
 CIELAVIŅAS 9.40-10.00 9.45-10.15 9.40-10.00 9.45-10.15  
 ZĪLĪTES 9.00-9.30 9.10-9.30 9.00-9.30 9.10-9.30  
 DZENĪŠI 10.10-10.40 10.30-11.00 10.10-10.40   9.45-10.15
 PŪCĪTES 10.30-11.00 10.10-10.40   10.10-10.40 9.00-9.30
 BALODĪŠI   10.50-11.20 10.30-11.00 10.50-11.20 10.30-11.00
 ZVIRBULĪŠI 10.50-11.20 11.15-11.45 10.50-11.20 10.30-11.00  
 LAKSTĪGALAS 11.30-12.00 12.00-12.30 11.30-12.00 11.15-11.45  
 DZĒRVĪTES 12.00-12.30   12.10-12.40 12.00-12.30 10.20-10.50
 CĪRULĪŠI 11.15-11.45 12.10-12.40 12.00-12.30    9.40-10.10
 ZELTGALVĪŠI   11.30-12.00 11.15-11.45 11.30-12.00 11.15-11.45
           
Nodarbība Mūzika Sports      

 

Mācības / 14.12.2015

Logopēds

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Lauma Tumašova
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

PII ”Zeltrīti’’ skolotājs logopēds galvenokārt strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi (‘’Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējā izglītības iestādē’’ (IZM 09.03.2004,Nr146)). Nodarbības notiek individuāli vai 2-3-4 bērnu grupās. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, ja novērsti valodas traucējumi. Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai.

Mārupes novada PII Zeltrīti 2022./2023. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. Plāns var tikt mainīts, ievērojot epodemioloģisko situāciju un sakarā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumu izmaiņām.

Datums Pasākums Atbildīgie
 

AUGUSTS

Tēma: “Rotaļas ar draugiem”

 

30.08.2022.

Vecāku sapulces: plkst. 17.00 “Zīlītes”

                             plkst. 17.30 “Gulbīši”

“Zīlīšu” un “Gulbīšu” grupu skolotājas, medmāsa, izglītības psihologs, vadītāja I.Jirgensone
31.08.2022.

Vecāku sapulces: plkst. 17.00 “Dzenīši”

                             plkst. 17.30 “Stārķīši”

“Dzenīšu” un “Stārķīšu” grupu skolotājas,, izglītības psihologs, vadītāja I.Jirgensone, vad.vietniece D.Lācīte-Daniševska
31.08.2022. 13.30 Pedagoģiskā sēde. I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

SEPTEMBRIS

Tēma: “Draugi esam mēs”/  “Es jaunā pasaulē”

 
01.09.2022. Zinību diena ar Latvijas Leļļu teātra kluba izrādi “Ielāps” D.Lācīte-Daniševska
Septembris Skolotāju palīgu sapulce I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
13.09.2022. Ekoskolas apbalvošanas pasākums LNB D.Lācīte-Daniševska
Septembris

Grupu vecāku sapulces :

“Cielaviņas” -06.09. plkst.17.00

“Lakstīgalas” -07.09.plkst.17.00

 “Zeltgalvīši” – 07.09. plkst. 17.00

 “Cīrulīši”-

“Pūcītes”- 8.09. plkst. 17.00

“Dzērvītes”- 13.09. plkst.17.00

“Zvirbulīši”- 14.09. plkst. 17.00

“Balodīši”- 15.09. plkst. 17.00

Grupu skolotājas
29.09. un 30.09. Eiropas skolu sporta diena Sporta skolotāja E.Bērziņa,
 

OKTOBRIS

Tēma: “Rudens krāsas”

 
  Izstāde:  
7.10.2022. Gada pedagoga nominācijas pasākums Mārupes pašvaldībā  
  Atbalsta komandas sanāksmes :   Atbalsta komanda
Oktobra sākums

Rudens svētki-“Rudens balle”

Mūzikas skolotājas O.Gotlube un S.Leimane
12.10.2022. Izrāde D.Rijnieks “Vesels apaļš gads” plkst.9.20 D.Lācīte-Daniševska
 12.10.2022. Sapulce skolotājām I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
25.10.2022. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
26.10.2022. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
oktobris Iestādes padomes sēde I.Jirgensone
 

    NOVEMBRIS

Tēma: “Iepazīsti savu valsti”/ “Es piedalos”

 
Dekorēšana valsts svētkiem Izstāde:  
  EKO Rīcības dienas D.Lācīte-Daniševska
08.11.2022. Ē.Balodis ar koncertizrādi “Pasaka par Latviju.” Plkst.9.20 D.Lācīte-Daniševska
10.11.2022. Mārtiņdiena (mūzikas nodarbībās)  S.Leimane, O.Gotlube
11.01.2022. Lāčplēša dienas gaismiņu ceļš Grupu skolotājas
17.11.2022. Latvijas Dzimšanas dienas svinības S.Leimane, O.Gotlube
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
23.11.2022. Sapulce skolotājām I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Latvijas veselības sporta nedēļa. Orientēšanās spēle “Iepazīsti Zeltrītus” Sporta skolotāja E.Bērziņa
 

DECEMBRIS

Tēma: “Rūķu darbi”/ “Panti, dziesmas, pasakas” 

 
  Izstāde: “ Rūķi rūķojās”  
  ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA Visas grupas, mūzikas skolotājas
07.12.2022. Dz.Maisakas leļlu teātra izrāde “Lācītis kas nepazina ziemu” plkst.9.30 D.Lācīte-Daniševska
 

Ziemassvētku pasākumi grupām

 

Grupu skolotājas un mūzikas skolotājas
 

JANVĀRIS

Tēma: “Kur rodas enerģija?”/ “Protu ģērbties” 

 
11.01.2023. Pedagoģiskā sēde I.JirgensoneD.Lācīte-Daniševska
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
 

FEBRUĀRIS

 Tēma: “Sen senos laikos”/ “Ripo, birst un slīd” 

 
  Izstāde: “Sen senos laikos ”  
  Draudzības dienas pasts  
  ‘’Silto džemperu diena’’/Galda spēļu nedēļa D. Lācīte-Daniševska
  Ritmikas festivāls “Tavs stāsts” Sporta skolotāja E.Bērziņa
  Meteņdienas (mūzikas nodarbībās) Mūzikas skolotājas
21.02.2023. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
22.02.2023. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komanda
 

                          MARTS

Tēma: “Gaidot pavasari”/ “Koki un krūmi”

(padziļināta Eko tēmas “Enerģija” izpēte)

 
    Izstāde:  
  Zeltrītu Cālis Mūzikas skolotājas
PII “Zeltrīti” Novada izglītības pārvaldes tikšanās ar Mārupes izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem I.Jirgensone
  Atbalsta komandas sanāksmes  
 

                         APRĪLIS

Tēma: “Mūsu daba caur visām maņām ”/ “Galvas, kājas, astes” 

 
  LIELDIENU DEKORĒŠANA D.Lācīte-Daniševska
  Lieldienu ieskandināšana Mūzikas skolotājas
   Mārupes novada Cālis 2023  Mūzikas skolotājas
  Olimpiskā diena 2023 Sporta skolotāja E.Bērziņa
 

                           MAIJS

Tēma:  “Mana ģimene un draugi ”

 
  Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi Grupu skolotājas ,mūzikas sk.
  Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas)   E.Bērziņa, Izlaidumu gr. skolot.
  Āra Izglītības diena! D.Lācīte-Daniševska
   Iestādes padomes sēde I.Jirgensone,
  Mazās Ekopadomes noslēguma sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Pedagoģiskā sēde I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Sapulce sk.palīgiem I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

IZLAIDUMI

 “Zeltgalvīši”-

 “Cīrulīši” –

“Dzērvītes” –

“Lakstīgalas” –

Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komanda
  Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā”  
 

JŪNIJS

Tēma: “Lieli un mazi brīnumi”

 
  Zeltrītu dz.dienas izstāde  
 

Zeltrītu  13. Dzimšanas diena!

I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska, S.Leimane, O.Gotlube
  Latvijas Tautas sporta asociācijas pasākums Eiropas Jūdze E. Bērziņa
  Līgo svētku svinības S.Leimane, O.Gotlube
 

JŪLIJS

Tēma: “Ūdens prieki”

 
     
     
     
 

AUGUSTS

         Tēma: “Spēles un rotaļas”