01.jpg

Mācības

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2019./2020. mācību gada uzdevumi:

1) ĪSTENOT UN ORGANIZĒT KOMPETENČU PIEEJĀ BALSTĪTU MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS PROCESU VISPUSĪGAI BĒRNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAI.

  • Veidot drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu vidi (‘’runājošās sienas’’ izveide, mācību un metodiskos līdzekļu gatavošana kompetenču mācību satura apguvei)
  • Sekmēt bērna personības un attīstības apzināšanos, ievērojot bērna vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi. ( bērni ar mācību un uzvedības grūtībām, talantīgie bērni, atklātā nodarbība kurā atspoguļojas jauno kompetenču ieviešana)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II. daļas "Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai" 8. punktu: Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

Tā kā MK noteikumu Nr.890 9.punkts nosaka "Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Zeltrīti" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus.

Mārupes novada PII „Zeltrīti” rotaļnodarbību veidi un to skaits  programmas īstenošanai (vienai nedēļai)  2018./2019.māc.g. 

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību priekšmets

 *Sociālās zinības un ētika

Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

*Matemātika

Matemātisko priekšstatu veidošana

*Mājturība un tehnoloģijas

Konstruēšana

*Latviešu valoda

Literatūra un folklora

*Vizuālā māksla

Veidošana

 

 

 

 

*Matemātika

Matemātisko priekšstatu veidošana

*Mājturība un tehnoloģijas

Aplicēšana

 

 

   

 

*Dabaszinības

Iepazīstināšana ar dabu

*Vizuālā māksla

Zīmēšana

  

 

*Latviešu valoda

Runas attīstība un dzimtā valoda

*Mājturība un tehnoloģijas

Rokdarbi/mājturība

   

* Muzikālās aktivitātes

    Fiziskā izglītība un veselība (saskaņā  ar nodarbību grafiku) 
    Mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku) 

*Oranžā krāsa  - rotaļnodarbību veids (RN)  dienā, vadoties pēc nedēļas tēmas un bērnu interesēm            

*Katru mēnesi 1 vai 2 reizes  Mājturībā - pavārmākslas diena

MŪZIKAS, SPORTA, MUZIKĀLO AKTIVITĀŠU  NODARBĪBU GRAFIKS 2018./2019.MĀCĪBU GADAM              

Mūzikas sk.Oksana  Mūzikas sk.Sintija
Cielaviņas Zīlītes
Gulbīši Cīrulīši
Dzērvītes Zvirbulīši
Pūcītes Strazdiņi
Dzenīši Stārķīši
Zeltgalvīši Lakstīgalas

 

 

 

 

 

Grupa Pirmdiena/Trešdiena Otrdiena/Ceturtdiena
  sports mūzika
Zeltgalvīši 9.15-9.45 9.15-9.45
Dzenīši 9.50-10.15 9.50-10.15
Strazdiņi 10.20-10.45 10.20-10.45
Zvirbulīši 10.50-11.15 10.50-11.15
Lakstīgalas 11.20-11.50 11.20-11.50
Stārķīši 11.55-12.25 11.55-12.25
  mūzika sports
Zīlītes 9.00- 9.15 9.00- 9.15
Gulbīši 9.20- 9.35 9.20- 9.35
Cielaviņas 9.40- 9.55 9.40- 9.55
Cīrulīši 10.00- 10.20 10.00- 10.20
Dzērvītes 10.25- 10.45 10.25- 10.45
Pūcītes 10.50- 11.10 10.50- 11.10

MUZIKĀLĀS AKTIVITĀTES PIEKTDIENĀS (sk.Sintija)

Grupa 5.10., 2.11., 29.11.
Zīlītes 9.00- 9.15
Cielaviņas 9.20- 9.35
Gulbīši 9.40- 9.55
Grupa 12.10., 9.11., 7.12.
Cīrulīši 9.00- 9.20
Dzērvītes 9.25- 9.45
Pūcītes 9.50- 10.10
Grupa 19.10., 16.11., 14.12.
Dzenīši 9.15- 9.40
Zvirbulīši 9.45- 10.10
Strazdiņi 10.15- 10.40
Grupa 26.10., 23.11., 21.12.
Stārķīši 9.15- 9.45
Lakstīgalas 9.50- 10.20
Zeltgalvīši 10.25- 10.55
 

    

 

 

 

Mācības / 14.12.2015

Logopēds

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Austra Salmiņa
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

PII ”Zeltrīti’’ skolotājs logopēds galvenokārt strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi (‘’Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējā izglītības iestādē’’ (IZM 09.03.2004,Nr146)). Nodarbības notiek individuāli vai 2-3-4 bērnu grupās. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, ja novērsti valodas traucējumi. Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai.

Mārupes novada PII Zeltrīti 2018./2019. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks.
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupās un e-klase.lv.

Datums Pasākums Atbildīgie
  AUGUSTS  
27.08.2018 Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas forums. Vadītāja, Diāna L-D.

14.08.2018
27.08.2018
28.08.2018

 Jauno 3gadnieku vecāku sapulces. ‘’Zīlītes’’, ‘’Cielaviņas’’, ‘’Gulbīši’’ Vadītāja, Diāna P. 3.g. grupu skolotājas
29.08.2018 13.30 Pedagoģiskā sēde. Vadītāja, Diāna L-D.
  SEPTEMBRIS  
03.09.2018   9.15 Zinību diena.  Tims2 ‘’Šreks un ēzelītis dejā lec!’’  plkst 9.15 Diāna L-D.
05.09.2018  13.20 Skolotāju palīgu sapulce Vadītāja, Diāna L-D.
14.09.2018 Ekoskolas apbalvošanas pasākums un seminārs LNB Vadītāja, Laura M.
19.09.2018 Berga Foto – KOPBILDE – plkst.11.00  

5.09.2018  17.00

6.09.2018 17.00

Iestādes vecāku kopsapulces : 5.09 – Cīrulīši,Lakstīgalas, Dzērvītes 6.09 – Dzenīši,Pūcītes,Zvirbulīši, Strazdiņi, Zeltgalvīši, Stārķīši. Vadītāja, Diāna L.-D. Diāna P.
Septembris

Vecāku sapulce grupās:
“Zeltgalvīši”, - 6.09.
“Lakstīgalas”, - 5.09. 
“Stārķīši”, - 12.09.
 “Dzenīši”- 19.09.
“Zvirbulīši”- 11.09.
“Strazdiņi”- 13.09.
‘’Dzērvītes’’- 5.09.
‘’Pūcītes’’- 6.09.
‘’Cīrulīši’’- 5.09.

Grupu skolotājas
11.09, 18.09, 4.10, un 11.10.2018 Latvijas pašvaldību mācību centra (LPMC) Biķernieku iela 4, Rīga plkst.10.00 kursi :  ‘’Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā.’’ Dace V. un Solveiga L.
25.09.2018  Pierīgas PII vadītāju un metodiķu sanāksme Pierīgas IKSP  
21.09.2018

OLIMPISKĀ DIENA „Teniss vieno!”
Zīmējumus un radošos darbiņus nodod 20.09.2018.

Evita, Diāna L-D. 

25.09.2018

PII vadītāju un vadītāju vietnieku, skolu ar pirmsskolas grupām direktoru/metodiķu apspriede.  
20.09.2018 Bērnu radošo darbu izstāde ” Teniss vieno!” Evita, Diāna L-D.
28.09.2018 Miķeļdienas gadatirgus ar priekšnesumu.  (plkst.17.00)  Sintija, Evita,Oksana Diāna L-D.
  OKTOBRIS  
01.10 – 04.10.2018 Erasmus + mācību vizīte pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem ‘’Inovatīvas IKT izmantošanas metodes pirmsskolas un sākumskolas izglītībā’’ Bergenā, Norvēģijā. Laura M.
03.10.2018  9.15 ‘’Abrakadabra’’ burvju triku šovs. Diāna L-D.
12.10.2018 9.30 Ciemosies kolēģi no Saldus PII ‘’Īkstīte’’  
12.10.2018  plkst.19.00 Skolotāju dienas pasākums  un “Gada pedagogs apbalvošana” Mārupes kultūras namā.  
     

9.10 un 10.10.2018
16.10 un 17.10.2018

Atbalsta komandas sanāksmes:
9.10  un 10.10.2018 – sagatavošanas gr.

16.10 un 17.10.2018 – 4.gadnieki

 Atbalsta komandas pr-js
26.10.2018 BERGA FOTO – fotografēšanās (katra grupa individuāli)  
29.10.-04.11.2018 EKO Rīcības dienas Eko padome, Diāna L-D.
  NOVEMBRIS  
  Āra Izglītības diena!  
9.11.2018 Mārtiņdiena (grupu ietvaros)  
 

Izstāde “Es mīlu Latviju!” un ‘’Senlietu izstāde’’
Gaismas objektu izstāde ; ‘’Staro Zeltrīti – 100gades zīmē’’.

Grupu skolotājas, Diāna L-D.
15.11 2018  Latvijas Dzimšanas dienas koncerts Mūzikas skolotājas, SagatavošanasGr.skolotājas

6.11  un 7.11.2018
27.11 un 28.11.2018

Atbalsta komandas sanāksmes:
6.11  un 7.11.2018 – 5.gadnieki

27.11 un 28.11.2018 – 3.gadnieki

 Atbalsta komandas pr-js
28.11.2018 Iestādes Padomes sapulce  
  DECEMBRIS  
  Izstāde: ‘’Ziemas pasakas’’  
10.12.2018  9.15 Rieksta pasakas “Sniegavīrs un vasara”  
12.12.2018 ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA  
13.12.2018   17.00 Rūķu gājiens  
18,19,20, un 21.12.2018

Ziemassvētku darbnīcas grupām

18.12 – Dzērvītes, Cīrulīši, Zīlītes

19.12 – Dzenīši, Zvirbulīši, Stārķīši

20.12 – Gulbīši, Pūcītes, Cielaviņas

21.12 – Strazdiņi, Lakstīgalas, Zeltgalvīši

Grupu skolotājas un mūzikas skolotājas
  JANVĀRIS  
29.01.2019 D.Rijnieks ‘’Manas mājas’’ Diāna L-D.
30.01.2019 Pedagoģiskā sēde Diāna L-D.
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  Galda spēļu nedēļa  
  FEBRUĀRIS  

14.02.2019  9.15

 “Burbuļciems”  
6. un 7.02.2019 Meteņu pasākums (Ārā pa vecumposmiem) Sporta skolotāja un mūz.skolotājas
11.-14.02.2019 Draudzības dienas pasts!  

20.02 un 21. 02.2019. 16.30

Izteiksmīgas runas konkurss „Skani mana valodiņa”.  
  ‘’Silto džemperu diena’’  
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  MARTS  
    03.2019 Izstāde:  

06.03. 2019 . 9.15

Tims2 – ‘’Draudzība’’  
11.03, 12.03, un 13.03.2019. Veselības veicināšanas  projekta nodarbības grupās  
  Ekoskolas noslēguma pasākums  
  Vecvecāku pēcpusdienas  
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  Labdarības pasākums  
 

APRĪLIS

 
  Lieldienas Mūzikas skolotājas
  LIELDIENU DEKORĒŠANA  
4.04.2019 Zeltrītu Cālis Mūzikas skolotājas
18.04.2019.  9.00 Ē.Balodis ‘’Gliemezīša piedzīvojumi lieldienās’’ Diāna L-D.
18.04.2019 Mārupes novada Cālis 2018 pagastā  
  PII ‘’Zeltrīti’’ plānots Pierīgas pieredzes apmaiņas seminārs logopēdiem I.Pļaveniece
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  MAIJS  
07.-10.05.2019

Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi

 
   05.2019 Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas) Evita, Izlaidumu gr. skolot.
  Āra Izglītības diena! Grupu skolotājas, Diāna L-D.
  Atbalsta komandas sanāksme  
  Pedagoģiskā sēde  
.05.2019 Izlaiduma grupu sveikšana  
  IZLAIDUMU DEKORĒŠANA  
29.-31.05.2019 IZLAIDUMI ( Stārķīši; Lakstīgalas; Zeltgalvīši) Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes  
26.05.2019 Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā” Mūz.skolotājas
  Pedagoģiskā sēde Diāna L-D.
  JŪNIJS  
  Zeltrītu dz.dienas izstāde  
03.06.2019 Zeltrītu  9. Dzimšanas diena!  
20.06.2019 Līgo svētku svinības