01.jpg

Mācības

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2020./2021. mācību gada uzdevumi:

1. TURPINĀT ĪSTENOT KOMPETENČU PIEEJU MĀCĪBU SATURĀ, VEICOT AUDZINĀŠANAS UN MĀCĪBU PROCESU, KURĀ IZGLĪTOJAMIE PRAKTISKĀ DARBĪBĀ INTEGRĒTI APGŪST ZINĀŠANAS, IZPRATNI UN PAMATPRASMES VISĀS MĀCĪBU JOMĀS, ATTĪSTA CAURVIJU PRASMES UN VEIDO VĒRTĪBĀS BALSTĪTUS IERADUMUS.

  • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām
  • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu
  • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās
  • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu
  • Obligātas āra nodarbības vismaz 1x nedēļā
  • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītībā

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II. daļas "Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai" 8. punktu: Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

Tā kā MK noteikumu Nr.890 9.punkts nosaka "Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Zeltrīti" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus.

Dienas režīms sakārtots atbilstoši nepieciešamībai pastaigas un ēdināšanu organizēt trīs plūsmās.

Mārupes novada PII „Zeltrīti” integrēto rotaļnodarbību saraksts 2020./2021.m.g. 

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību jomas

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika 

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika  

   Sports un mūzika - saskaņā  ar nodarbību grafiku*

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību jomu  saturu visas dienas garumā telpās un ārā.

Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un  individuālām vajadzībām.

Mūzikas un sporta nodarbību saraksts 2020./2021.m.g. I pusgadam.

Grupa PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
ZVIRBULĪŠI 9.00-9.30 9.00-9.30 9.40-10.10 9.40-10.10  
BALODĪŠI 9.40-10.10   9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30
DZĒRVĪTES 9.00-9.30 9.00-9.30   9.00-9.30 9.45-10.15
ZELTGALVĪŠI 9.40-10.10 9.40-10.10 9.00-9.30   9.00-9.30
CĪRULĪŠI 10.20-11.00 10.20-11.00 9.40-10.10 9.40-10.10  
CIELAVIŅAS   9.40-10.10 10.25-10.55 10.25-10.55 9.45-10.15
GULBĪŠI 10.25-10.55 10.25-10.55 10.25-10.55 10.25-10.55  
ZĪLĪTES 11.15-11.45 11.15-11.45   11.50-12.30 10.25-10.55
DZENĪŠI 11.05-12.20 11.05-11.35 11.05-11.35 11.05-11.35  
PŪCĪTES 11.50-12.20 11.50-12.20 11.10-11.40 11.10-11.40  
LAKSTĪGALAS 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00   11.10-11.40
STĀRĶĪŠI 12.40-13.00   11.50-12.20 11.50-12.20 11.50-12.20
           
Nodarbība Mūzika Sports      

 

Mācības / 14.12.2015

Logopēds

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Lauma Tumašova
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

PII ”Zeltrīti’’ skolotājs logopēds galvenokārt strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi (‘’Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējā izglītības iestādē’’ (IZM 09.03.2004,Nr146)). Nodarbības notiek individuāli vai 2-3-4 bērnu grupās. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, ja novērsti valodas traucējumi. Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai.

Mārupes novada PII Zeltrīti 2020./2021. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. Plāns var tikt mainīts, ievērojot epodemioloģisko situāciju un sakarā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumu izmaiņām. Skat. tālāk >

Datums Pasākums Atbildīgie
  AUGUSTS  

20.08.2020.
25.08.2020.
26.08.2020.
27.08.2020.

Sapulce grupai  “Cielaviņas”
Jauno 5-6gadnieku sapulce. “Dzenīši”
Jauno 3gadnieku vecāku sapulce. “Zvirbulīši”
Jauno 3gadnieku vecāku sapulce. “Balodīši”

3.g. grupu skolotājas, I.Jirgensone
25.08.2020. PII vadītāju un vadītāju vietnieku, skolu ar pirmsskolas grupām direktoru/metodiķu apspriede Ādažos  
31.08.2020. 13.30 Pedagoģiskā sēde. I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

SEPTEMBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Es jaunā pasaulē”
                               4-7.g. “Es, Tu, Mēs”

 
01.09.2020. Zinību dienas aktivitātes grupu ietvaros

Grupu skolotājas, 
D.Lācīte-Daniševska

03.09.2020. Skolotāju palīgu sapulce I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
22.09.2020. Ekoskolas apbalvošanas ceremonija tiešsaistē D.Lācīte-Daniševska
Septembris

Grupu vecāku sapulces hallē :

 “Pūcītes” -2.09
“Gulbīši” - 3.09
 “Dzērvītes” 8.09
 ‘’Zeltgalvīši’’- 9.09
‘’Stārķīši’’- 5.09
‘’Cīrulīši” - 5.09
“Zīlītes”- 6.09
  “Lakstīgalas”- 17.09

Grupu skolotājas
23.09.2020. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
24.09.2020. Mazā Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
18.09.2020. OLIMPISKĀ DIENA “Mēs esam #sportiņā” E.Vītoliņa
28.09 un 29.09.2020. Miķeldienas  ieskandināšana S.Leimane, O.Gotlube
29.09.2020.  Atbalsta komandas sanāksme “Dzērvītēm” D.Putniņa
 

OKTOBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Pārmaiņas un pārvērtības”
                    4-7.g. “Pārmaiņas un pārvērtības”

 
2.10.2020. plkst.19.00 Gada pedagoga nominācijas pasākums Mārupes domē  
5.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Zeltgalvīšiem” D.Putniņa
6.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Pūcītēm” D.Putniņa
7.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Cielaviņām”un “Lakstīgalām” D.Putniņa
12.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Gulbīšiem” D.Putniņa
13.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Zīlītēm” D.Putniņa
14.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Cīrulīšiem” D.Putniņa
15.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Zvirbulīšiem” D.Putniņa
20.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Stārķīšiem” D.Putniņa
21.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Balodīšiem” D.Putniņa
27.10.2020. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
28.10.2020. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
 

NOVEMBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Es piedalos”
                               4-7.g. “Latvijas bagātības”

 
  Dekorēšana valsts svētkiem  
2.11-8.11.2020. EKO Rīcības dienas D.Lācīte-Daniševska
4.11 un 5.11.2020 BERGA fotografēšanās grupām individuāli D.Lācīte-Daniševska
9.11 un 10.11.2020. Mārtiņdiena (mūzikas nodarbībās)  S.Leimane, O.Gotlube
16. 11 un  17.11 Latvijas Dzimšanas dienas svinēšana katrai grupai individuāli S.Leimane, O.Gotlube
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
 

DECEMBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Panti, dziesmas, pasakas”
                      4-7.g. “Pastāsti man/Reiz pasakā”

 
  ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA Grupu skolotājas, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
 

Ziemassvētku pasākumi grupām
22.decembris 9.30-Gulbīši, 10.30-Sārķīši 

Grupu skolotājas, O.Gotlube, S. Leimane, vad.vietniece
 

JANVĀRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Protu ģērbties”
                              4-7.g. “Ceļojums/kontinenti”

 
 7.-14.01.2021

Ziemassvētku pasākumi grupām :
7.janvāris-9.30- Cīrulīši     10.20-Dzenīši
8.janvāris – Cielaviņas un Balodīši
11.janvāris- 9.30-Dzērvītes
12.janvāris – 10.00, Zvirbulīši
13.janvāris – 9.30-Zeltgalvīši, 11.00-Zīlītes, 11.45-Lakstīgalas
14.janvāris - Pūcītes

Grupu skolotājas, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
27.01.2021 Pedagoģiskā sēde D.Lācīte-Daniševska
 

Atbalsta komandas sanāksmes
25.01.-Stārķīši 13.30., Zīlītes- 14.00
26.01.- Dzērvītes 13.30

D.Putniņa
19.01. Mazā Ekopadome D.lācīte-Daniševska
20.01. Ekopadomes sapulce(metodisko spēļu prezentācija) D.Lācīte-Daniševska
 

FEBRUĀRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Ripo un birst”
                4-7.g. “Transports”

 
09.02. Dalība Ekoskolu akcijā ‘’Silto džemperu diena’’ D.Lācīte-Daniševska
16.02 un 17.02. Meteņdienas svinības (katrai grupai individuāli) E.Vītoliņa, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
No 16.02. Izstāde : “Mans dabai draudzīgais auto!”  
 

MARTS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Koki un krūmi”
                                 4-7.g. “Krāsainā pasaule”

 
8.03. Atbalsta komandas sanāksme tikai locekļiem. D.Putniņa
19.03. Atbalsta komandas sanāksme Dzenīšu grupai D.Putniņa
24.03. LIELDIENU DEKORĒŠANA D.Lācīte-Daniševska, O.Gotlube, S.Leimane
29.03.-1.04. Lieldienu ieskandināšana “Izkrāso olu!” sportiskā garā, katrai grupai individuāli E.Vītoliņa, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
Līdz 31.03. Dalība konkursā- Virtual Artwork Exhibition by Children from Preschool Education Institutions "Pavasario pranašai", ko rīko Lietuvas bērnudārzs „Boružėlė". D.Lācīte-Daniševska, N.Andrianova, I.Jermacāne
 

APRĪLIS

     Mēneša tēma 3-4.g. : “Galvas, kājas, aste”
                           4-7.g. “Es un viss dzīvais ap mani”

 
  Atbalsta komandas sapulces D.Putniņa
20.-23.04. Erasmus+ projekta FULL STEAM Ahead visrtuālā tikšanās (organziē Lietuva) L.Mihailova
 

MAIJS

     Mēneša tēma 3-4.g. : “To es varu”
                           4-7.g. “Katram savs talants”

 
  Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi Grupu skolotājas O.Gotlube, S.Leimane
  Talantu konkurss (katra grupa savos ietvaros) Grupu skolotājas
  Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas) ? E.Vītoliņa, Izlaidumu gr. skolot.
  Ekoskolas noslēguma pasākums (katra grupa savos ietvaros) Grupu skolotājas
  Āra Izglītības diena! Grupu skolotājas, D.Lācīte-Daniševska
   Iestādes padomes sēde I.Jirgensone,
  Mazās Ekopadomes noslēguma sapulce D.Lācīte-Daniševska
   Ekopadomes noslēgumu sapulce (gada uzdevumu realizācija) D.Lācīte-Daniševska
  Pedagoģiskā sēde(gada uzdevumu realizācija) I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Sapulce sk.palīgiem(gada uzdevumu realizācija) I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Izlaiduma grupu sveikšana Mūzikas un grupu skolotājas
 

IZLAIDUMI

 Stārķīši- 28.05.
 Lakstīgalas – 27.05.
 Pūcītes – 26.05.

Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
  Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā”  
 

JŪNIJS

     Mēneša tēma 3-4.g. : “Vasara klāt”
                           4-7.g. “Vasara klāt”

 
  Zeltrītu dz.dienas izstāde D.Lācīte-Daniševska
 

Zeltrītu  11. Dzimšanas diena!

I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska, S.Leimane, O.Gotlube
  Līgo svētku svinības S.Leimane, O.Gotlube
  JŪLIJS  
  PII “Zeltrīti”slēgta apmeklējumam  
  AUGUSTS