02.jpg

Darbības plāns

Darbības plāns 2020

Mārupes novada PII „ Zeltrīti” Ekoskolas gada tēma “Transports” 2020./ 2021.m.g.

Ekoskolas tēma

Vecumposms

Atbildīgie Aktivitātes apraksts Joma un sasniedzamais rezultāts Izvērtēšana
SEPTEMBRIS

Transports

Vides novērtējums,

Rīcības plāns

 

2.-3.posms

D.Lācīte-Daniševska

L.Mihailova

S.Lāce

Sag.gr. pedagogi

Izmantojot bērniem pielāgotu vides novērtējuma formu, bērni vērtē pirmsskolas vides situāciju Ekoskolu tēmās. Izsaka viedokli par nepieciešamo rīcību, vēlāk iesaistās arī vides situācijas uzlabošanā, īstenojot videi draudzīgas rīcības.

Dabaszinātņu mācību joma

• Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi.

•  Skaidro pārrunātās vides problēmas Ekoskolas gada tēmā un, viņuprāt, nepieciešamo rīcību situācijas uzlabošanai.

Mākslu joma

Uzsāk atgādņu un Vides kodeksa atjaunināšanu.

Apkopoti dažādi rādījumi (siltums, elektrība, ūdens, atkritumi).

• Iegūto datu apstrāde, salīdzināšana, izvērtēšana un popularizēšana.

• Ilgstošie novērojumi, ieviesto pārmaiņu ietekme uz tuvāko apkārtni un vidi.

Skolas vide un apkārtne

1.-3.posms

(Āra nodarbības)

D.Lācīte-Daniševska

Visu grupu pedagogi

Iestādes lielās dobes un katrai grupai piederošās puķu kastes sakopšana.

 

Dabaszinātņu mācību  joma

• Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos.

• Bērni zina un prot pastāstīt kas nepieciešams augu attīstībai.

• Bērnu aktivitāte puķu dobes un puķu kastes uzturēšanā / rūpes par augiem.

• Bērni veic ilgstošus novēro-jumus par izmaiņām stāsta par tiem. Vēro, izdara secinājumus.

  • Pārstādītas zemenes.

Skolas vide un apkārtne

3.posms

(Āra nodarbība)

L.Mihailova

“Cielaviņas”

I.Jermacāne

“Stārķīši”

Kukaiņu viesnīcas atjaunošana.

Papildināšana ar nepieciešamajiem materiāliem. Apkārtnes sakopšana

"Rudens mandalu veidošana". Iepazīt savas emocijas, pieņemt un iemācīties tās kontrolēt.  Ziņa: katrai no mandalām piemīt spēja dziedināt mūsu dvēseli. Apzinās, kas ir mandala, kā tā veidojas, kāpēc veidot mandalas? 

Dabaszinātņu joma

Tehnoloģiju joma

Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā, dabas objektiem un laikapstākļiem.

Dabas materiālu vākšana-to pielietošana mācību procesā.

 

Āra vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām.

Transports

1.-3.posms

Grupu skolotājas

D.Lācīte-Daniševska

Ievirze gada tēmā “Transports”

Atbilstoši katram vecumposmam

uz bērnu pašreizējo zināšanu pamata saplānot iespējamās aktivitātes mācību jomu centriņiem.

Visas mācību jomas

Sagatavoti metodiskie materiāli

Mērķtiecīgi jautājumi, lai bērni atklātu savu pieredzi, izteiktu domas un spriedumus.

Bioloģiskā daudzveidība/Mežs

  3.posms

I.Jermacāne

“Stārķīši”

Mācību ekskursija uz mežu.

 Iespēja āra vidē-mežā integrēt vairākas aktivitātes, kas veicina veiksmīgu mācību procesa apguvi.

Dabaszinātņu mācību joma

Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes.

Zināšanas par to, ka cilvēks ir atbildīgs par meža saglabāšanu un aizsardzību. Noskaidrots, ka apmeklētajā mežā lapu koku ir vairāk nekā skuju koku.

Noskaidrots, ka cilvēki mežā var –  pastaigāties, atpūsties, sportot, sēņot, ogot, braukt ar riteni, vingrot. Atrasts buciņa rags.

Transports

1.-3.posms

Visu grupu pedagogi

 

Esi drošs!

Bērniem tiek stāstīts un atgādināts par dažādiem, ar drošību saistītiem jautājumiem. Aktualizēti drošības noteikumi uz ielas un braucot transportlīdzekļos.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Iepazīstas ar glābšanas dienesta pārvietošanās līdzekļiem. Nosauc ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 113 un 112 skaidro, kuros gadījumos tos nepieciešams izmantot.

• Praktiski izspēlējot  dažādas situācijas, aplūkojot attēlus un video sižetus , izsaka savu viedokli par drošību uz ceļa un transportlīdzekļos.
OKTOBRIS

Pārtika

Skolas vide un apkārtne

2.-3.posms

 

Grupu pedagogi

 

Veselīgās uzkodas!

Pēc rudens dārzeņu iepazīšanas, produkti tiek sagatavoti veselīgajās uzkodās.

Kā atpazīt rudeni?

-Saliek kokiem atbilstošās lapas un sēklas, augļus.  Savieno lapu ēnas. - Dabas materiālu vākšana. - Mācību ekskursijas

Dabaszinātņu –

Tehnoloģiju mācību joma

Piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi.

Aplūko dabā vērojamās pārmaiņas rudenī.

Izliek savu seju no dabas materiāliem. Izpēta sejas proporcijas. Atpazīst izliktās sejas emocijas.

Diskusijas, pārrunas, izvērtēšana, nodarbību pašvērtējumi. Bērnu aktivitāte

NOVEMBRIS

Transports

Klimata pārmaiņas

1.-3. posms

D.Lācīte-Daniševska

Visu grupu pedagogi

Administrācija Vecāki

Rīcības dienas

«Labie darbi planētai !»

Bērni, atbilstoši savam vecumposmam, iesaistās dažādās Rīcības dienu aktivitātēs (apkārtējiem iedzīvotājiem Atgādņu/plakātu  izvietošana pie iestādes sētas . Infografiku izveide. Āra nodarbības .Zibakcija)

Dabaszinātņu – Valodas

Mākslu un tehnoloģiju mācību jomas

• Bērni iesaistās RD aktivitātēs (zīmē plakātus, izdomā un raksta “zaļos” saukļus utt.)

• Bērni zina un prot pastāstīt kā dažādi transportlīdzekļa veidi var ietekmēt klimata pārmaiņas.

• Tiek novērtēta bērnu aktivitāte RD pasākumos

• Vecākā vecumposma bērni, dodoties  ārpus PII un  uzrunājot sabiedrību, prot paskaidrot Rīcības dienu nozīmi, kā arī sniedz vērtīgus padomus vides saudzēšanā.

Transports

Klimata pārmaiņas

2.-3.posms

 Grupu skolotājas

D.Lācīte-Daniševska

Dod izmantotām lietām otru elpu!

Pētīt atkritumu šķirošanas paradumus iestādē un tuvākajā apkārtnē, pētīt to iespēju izmantot otrreiz.

 

Vai mēs varam paši izgatavot papīru? Iepazīt papīru-sākot no tā ražošanas veidiem, izmantošanas, līdz otrreizējai pārstrādei.

Tehnoloģiju mācību joma

Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotu priekšmetu īpašības.

Prot izgatavot rotaļlietas no otrreiz izmantojama iepakojuma.

Kultūras un pašizpausmes mākslā joma

Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.

Praktiski darbojoties bērnam ir iespēja pašam būt kā pētniekam un atklāt dažādas videi draudzīgas aktivitātes. Izprot to nozīmīgumu.

Rotaļlietu izstāde.

Dāvināšanas prieks(dalot apkārtējiem pašu gatavotu papīru)

DECEMBRIS

Transports

1.-3.posms

D.Lācīte-Daniševska

Grupu pedagogi

VN un Vides kodeksa aktualizēšana

 

Anketēšana “Transports”

Tiek veikta atkārtota anketēšana par tēmu “Transports”

Decembrī netika realizēts, jo līdz 18.decembrim iestāde nestrādāja sakarā ar karantīnu.

Diskusijas, pārrunas, izvērtēšana, nodarbību pašvērtējumi. Bērnu aktivitātes

JANVĀRIS

Transports

1.-3.posms

Grupu pedagogi

 

D.Lācīte-Daniševska

Katra grupa izgatavo vienu galda spēli par tēmu “Transports”.

Visas mācību jomas.

Vecākiem ir iespēja izspēlēt dažādas galda spēles iestādes hallē-Galda spēļu nedēļā-(valstī noteikto ierobežojumu dēļ netika realizēta sadarbība ar vecākiem)

Katras grupas izgatavoto metodisko spēļu prezentācija Ekopadomes sapulcē ZOOM.

Galda spēles kā metodiskais materiāls tika pielietots jomu centriņos, februāra mēneša tēmas izzināšanā.

Transports

3.posms

L.Mihailova

BlueBot izmantošana tēmas izzināšanā. Digitālo prasmju pielietošana jēgpilnai mācību procesa apguvei. Izmantojot IT tehnoloģijas aizraujošā veidā iepazīti visi transporta veidi, izveidojusies izpratne par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, drošību un videi draudzīgu pārvietošanos.

 

Transports

3.posms

I.Jermacāne

“Stārķīši”

Mans apģērba aksesuārs – atstarotājs.

1. Droša pārvietošanās.

2. Atstarotāja pagatavošana un pievienošana apģērbam un/vai somai.

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma,

 Tehnoloģiju mācību joma

Ir zināšanas, kā atstarojoši elementi nodrošina drošu pārvietošanos. Pārvietošanās pa ielu ir droša.

Diskusija par drošu pārvietoša-nos diennakts tumšajā daļā. Gatavo atstarotāju. Bērni tos dāvina arī administrācijai.

Zināšanas izmanto praksē – pie apģērba/somas ir atstarojoši elementi.

FEBRUĀRIS

Februārī  mūsu PII pilnīgi visām mācību jomām visu mēnesi sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti tēmai: Transports

1.-3.posms

Grupu skolotāji

Sporta un mūzikas skolotājas

D. Lācīte-Daniševska

Vecāki

Silto džemperu diena

Telpās tiek samazināta temperatūra par 2 grādiem, vecāki tiek aicināti vest  bērnus uz PII biezākos džemperos.

Mācību process tiek plānots ārā.

Sociālā un pilsoniskā joma

Tehnoloģiju joma

*Tiek pārrunāts kā mazināt pasaules “sildīšanu”.

• Bērni radošos darbos gatavo krāsainus džemperu, veido termometrus un mācās nolasīt gaisa temperatūras rādījumus.

• Temperatūru mērījumu kontrole telpās.

• Vecāki ir nodrošinājuši bērnus ar piemērotu apģērbu.

Transports

1.-3.posms

Grupu skolotāji

Vecāki

D. Lācīte-Daniševska

-Projekts "Mans divritenis". Veidot kopīgi koka divriteni.

- Noteikt transporta veidu (sauszemes, ūdens, gaisa un sliežu)

- Saliek dienesta transportlīdzekļus ar tam atbilstošu profesijas pārstāvi.

- Iepazīst tuvākajā apkārtnē esošās ceļazīmes. Atpazīst, nosauc tās, veic pierakstus

- Darbošanās komandās - atsaukt atmiņā transporta līdzekļu nosaukumus. Pārrunas par degvielas veidiem - benzīns, dīzelis, gāze, elektrība, ūdeņradis to ietekmi uz vidi.

-Projekts “Manas ģimenes pārvietošanās paradumi”

Visas mācību jomas

- Atpazīst dažādus transportlīdzekļu veidus

-Apkopoti dati projektam "Kā es dodos uz bērnudārzu"? Izveidoti plakāti.

- savieno burtu ar atbilstošo transportlīdzekli, ieraksta trūkstošos patskaņus transportu nosaukumos. 

- Izgriež transportus un ielīmēt zem atbilstoša attēla (gaiss, sauszeme, sliedes, ūdens).

- vienu dienu uz PII ierodas ar videi draudzīgu transportlīdzekli vai kājām.

- plakātu izveide, prot tos prezentēt.

Dažādās radošās aktivitātēs iepazīti visi transporta veidi

Izveidojusies izpratne par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību.

Izpratne par videi draudzīgu pārvietošanos.

Izpētīta PII pārstāvju un ģimeņu pārvietošanās paradumi un veicināta videi draudzīgu transporta veidu izmantošana.

Transports

3.posms

Grupas “Gulbīši”

skolotājas

Āra nodarbība - došanās pastaigā ārpus PII teritorijas. Uzdevumu lapā atzīmējām savus redzētos novērojumus izstaigātajā  maršrutā. Vērojām arī blakus esošo  ceļu, pa kurām pārvietojas motocikli, automašīnas, autobusi u.c.  Mērķis - izpētīt tuvākā apkārtnē, cik drošs un pielāgots ir ceļš uz b/d, lai pārvietotos ar kājām un velosipēdu.  Bērnu  secinājumi -  izstaigātais ceļš ir apgaismots,  līdzens, pietiekami plats, tīrīts, ir gājēju pāreja, maz bet ir pieejama arī viena riteņu novietne, līdz ar to var izsecināt, ka ceļš uz un no dārziņa ir pielāgots un  arī drošs. Rotaļa "Luksofors", uzmanības trenēšana. Aktivitāte - uz burta ko parāda skolotāja, nosaukt transportlīdzekļus, pēc vēlmēm var attēlot arī redzēto burtu.
    Interaktīvās spēles par transportu (aktivitātes divās grupās) - klasificēt transporta līdzekļus (ūdens, gaisa, sauszemes, kareivju), videi draudzīgs un nedraudzīgs transports, drošība transportā, krustvārdu mīklas minēšana (lidmašīna, helikopters, kuģis, pašizgāzējs, autobuss), pāru meklēšana. Digitālo prasmju pielietošana jēgpilnai mācību procesa apguvei.

Izmantojot IT tehnoloģijas aizraujošā veidā iepazīti visi transporta veidi, izveidojusies izpratne par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, drošību un videi draudzīgu pārvietošanos.

    projektu šajā mēnesī -  "Pūcīšu" grupas bērni atbilstoši šī mēneša aktuālajai tēmai "Transports" kopā ar saviem vecākiem  sagatavoja projektus "Mans Eiropas ceļojums", kurus pēc tam prezentēja. Savos darbos bērni atspoguļoja savu ceļojumu uz kādu no Eiropas valstīm, kā tur nokļuva un kādu transportu izmantoja, nokļūstot galamērķī un tur uzturoties.    

Transports

1.-3.posms

D.Lācīte-Daniševska

Izstāde: “Mans dabai draudzīgais auto!”

- Izzinot transporta tēmu, tiek veidoti videi draudzīgo transportlīdzekļu maketi no otrreiz pārstrādātajiem materiāliem. Gatavoti zīmējumi un radošie darbiņi.

Kultūras un pašizpausmes mākslā joma

Tehnoloģiju mācību  joma

Dabaszinātņu mācību joma

Īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un instrumentu lietojumu radošo darbu realizācijā.

Apvienojot mākslas darbos dažādus materiālus, pauž savu attieksmi par transporta ietekmi uz vidi.

Izstādes objektu apskate visai PII.

Izpratne par videi draudzīgu pārvietošanos.

MARTS

Pārtika

3. posms

L.Mihailova

Pārtikas produktu izpēte, par prioritāti ņemot to vizuālo krāsu.

Tehnoloģiju mācību joma

*Prot pagatavot veselīgus salātus

 

Transports

Skolas vide un apkārtne

1.-3.posms

Grupu skolotājas

D.Lācīte-Daniševska

Āra nodarbības:

21. marts – Meža diena. Šī gada tēma: Meža saglabāšana - veselīgākai un labākai dzīvei

22. marts - Ūdens diena. Šī gada tēma: Ko Tev nozīmē ūdens

27. marts - Zemes stunda. Šī gada tēma: Dabas daudzveidības izzušana. 

Ūdens, tīra ūdens īpašības. Ūdenstilpes, to piesārņojums. Piesārņojuma avoti, attīrīšanas iespējas.

Mācību ekskursija uz tuvāko mežu.

 Dabaszinātņu mācību joma

Zināšanas par to, ka cilvēks ir atbildīgs par meža saglabāšanu un aizsardzību.

Zina, ka tīrs ūdens ir vitāli nepieciešams. Zina, kas rada piesārņojumu, kā tas nonāk ūdenī. Zina, kādu piesārņojumu var attīrīt mehāniski.

Izvēlas dzert krāna ūdeni.

Nostiprinātas zināšanas par ūdens nozīmi, secināts, ka ūdens ir jātaupa, jo  bez ūdens nav dzīvības. Veikti eksperimenti - “Mākoņi”, “Ūdens spēle”,”Varavīksne”, “Vakums”.

Eksperimenti, pētījumi par ūdeni, tā īpašībām, piesārņojumu, piesārņojuma avotiem un iespēju attīrīt.

Praktiska rīcība.

Pasaules ūdens dienā bērni noskaidroja, kādiem mērķiem cilvēki izmanto ūdeni un, ko var darīt, lai taupītu ūdeni. Visas nedēļas garumā bērni katru dienu saskaitīja , cik daudz ūdens dienā ir izdzēruši, atzīmēja skaitu izveidotajā tabulā. Nedēļas beigās apkopoja iegūtos rezultātus. Izveidoti kopīgi plakāti.

Atkritumi

3.posms

L. Mihailova

 Dažādas radošas aktivitātes un metodiskās spēles.

Dabaszinātņu mācību joma

Sociālpilsoniskā mācību joma

Bērni apzinās videi draudzīgu atkritumu lietošanas nozīmi, prot šķirot un izmantot otrreiz.

Visas tēmas

 

1.-3.posms

Grupu skolotājas

Āra nodarbības

 Krāsu pētīšana dabā,

Zemes atkušanas dziļuma mērīšana( Gulbīšu grupa)

Visas mācību jomas

Sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs: veidojas sadarbības prasmes, pašvadīts izziņas process. Bērni  nebaidās kļūdīties. Bērni ar īsu uzmanības noturību āra nodarbībās spēj koncentrēties un darboties ar prieku. Plāno, uzrauga, un novērtē savu mācību procesu. Rūpīgi klausās, vēro, pēta apkārtējo dabu.

Nav nepieciešami finansiāli resursi materiālajai bāzei -burtu, ciparu u.c. metodisko materiālu gatavošanai. Dabu var pētīt katru dienu, pat stundu, ir nepieciešams tikai piemērots apģērbs.

 

                                                

                            APRĪLIS

Bioloģiskā daudzveidība

Pārtika

Veselīgs dzīvesveids

1.-3.posms

Grupu skolotāji

“Dārzs uz palodzes”

Turpinās sēšanas un stādīšanas darbi dabas centriņos.

Dabaszinātņu mācību joma

*Bērnu aktivitāte rūpes par augiem uz palodzes.

• Bērni veic ilgstošos novērojumus par augu attīstību, stāsta par tiem. Degustē izaudzēto.

Skolas vide un apkārtne

3.posms

L.Mihailova

Āra dobes sakopšanas darbi. (Cielaviņas)

 

 

Dabaszinātņu mācību joma Dabas centriņos izaudzēto stādiņu pārstādīšana āra dobē, izpratne par to, kas vēl nepieciešams, lai dobē izaudzētu zirņus.

Skolas vide un apkārtne

1.-3.posms

Skolotāja Sabīne R. “Gulbīši”

Sadalās divās komandās - sarkanās skudras, melnās skudras.

???? Palīdz uzbūvēt jaunas mājas skudrām (skudru pūžņa celšana).

????Aktivitāte - "Skudru sacīkstes" jāvingrinās tumšajā mežā atrast ceļu mājup, sekojot balss norādēm.

????Skudru un citu kukaiņu meklēšana pētīšana saulainajā bērnudārza teritorijas pusē. (Pēta ar lūpām)

????Aktivitāte " Skudru pēdas".

????Kukaiņu mājas/viesnīcas gleznošana pēc tiešā vērojuma.

Visas mācību jomas

Paplašinām zināšanas par skudrām, to dzīvi.  Izveidojušās sadarbības prasmes darbojoties komandās, pāru darbos.
  Skolotāja E.Korņējeva grupa “Balodīši” Mēneša tēmas- galvas, kājas un astes- ietvaros, uzmanību pievērš kukaiņiem un citām mazām dzīvām radībām pavasarī. Salīdzinām savas ķermeņa daļas, ar kukainīšu ķermeņa daļām. Kas kopīgs, kas atšķirīgs. No dabas materiāliem tiek konstruēti taureņi.

Visas mācību jomas

 

 
  Grupu skolotājas

Dalība Zemes dienā.

*bērni mācījās par kukaiņu daudzveidību, to nozīmi dabā, cilvēka dzīvē, sugu daudzveidības saglabāšanu. Bērni iejutās kukaiņu pētnieku lomā. Meklēja, pētīja, skaitīja un pierakstīja, kādus kukaiņus ir atraduši PII teritorijā. Gāja rotaļās un attēloja dažādus kukaiņus. Zīmēja tos. Konstruētas kukaiņu mājas. Bērni veidoja plakātus, atainojot tajos dažādus kukaiņus.(Pūcītes)

* akmeņu gleznošana zemeslodes krāsās, vārdu izlikšana no apgleznotajiem akmeņiem.(Lakstīgalas)

Visas mācību jomas

 

 

Visas tēmas

3.posms

Ekopadomes koordinatore

Dalība Ekoskolu prāta spēļu turnīrā.

(mazās ekopadomes komanda)

Dabaszinātņu joma Interesanti pavadīts laiks sacenšoties ar citām Ekoskolu pirmsskolām. Atjaunotas zināšanas visās Ekoskolu tēmās.

MAIJS

Bioloģiskā daudzveidība

1.-3.posms

Grupu skolotājas 20.maijs- Pasaules Bišu diena  Dalība Latvijas Biškopības biedrības vizuālās mākslas konkursā “Bite, daba un es”! Veicināta bērnu radošā un mākslinieciskā iztēle, bērni  iesaistīti un informēti par bišu nozīmi dabā un cilvēku dzīvēs.

Transports

1.-3.posms

Grupu skolotājas Gada mērķa un  uzdevumu realizācijas apkopojums plakāta veidā Visas mācību jomas Pie Eko sienas pārredzami apskatāmi spilgtākie momenti   no bērnu aktivitātēm visa  mācību gada uzdevumu realizēšanā.

Transports

Veselīgs dzīvesveids

1.-3.posms

Grupu skolotājas

Ekoskolas gada tēmas noslēguma svinības  “Eko tusiņš!”

(katra grupa savas grupas ietvaros)

  Visa mācību gada laikā padarīto darbiņu nosvinēšana.