02.jpg

Projekti

Erasmus+ "Īpašais laiks īpašiem bērniem"

Gada sākumā tika izstrādāts un Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniegts jauns Erasmus+ programmas mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projekta pieteikums “Īpašais laiks īpašiem bērniem”. Projekta pieteikuma izvērtēšana noslēdzās maija beigās, tad arī uzzinājām, ka finansējums Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 “Īpašais laiks īpašiem bērniem” īstenošanai EUR 44677,00 apmērā tiks piešķirts.

Ideja izstrādāt projekta pieteikumu un darboties mobilitātes konsorcijā, kurā apvienojušās vairākas Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes, radās pirms vairākiem gadiem novada izglītības psihologu metodiskās apvienības sanāksmē. Kopīgā nākotnes projekta tēma - kā nodrošināt izglītojamo, kuriem ir dažādas grūtības (autiska spektra traucējumi, attīstības aizture, uzmanības deficīts un/vai hiperaktivitāte, valodas attīstības traucējumi, nevēlama vai izaicinoša uzvedība, emociju regulēšanas grūtības), iekļaušanos un vienlīdzīgas izglītības ieguves iespējas.

Mobilitātes konsorcija izveides un darbības mērķis ir pilnveidot un paaugstināt pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti iekļaujošās izglītības sekmēšanai Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" apvienojušās trīs Mārupes novada izglītības iestādes:

1. pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” kā projekta koordinators (Mārupe),

2. Mārupes pamatskolas pirmsskola (Tīraine),

3. Skultes sākumskolas pirmsskola (Skulte).

Galvenās vajadzības veidot mobilitātes konsorciju noteica nepieciešamība:

1. Izglītības sistēmai reaģēt uz dažādību un nodrošināt izglītojamo iekļaušanos un vienlīdzīgas izglītības ieguves iespējas maksimāli tuvu bērna dzīves vietai.

2. Turpināt PII “Zeltrīti” īstenoto projektu labo praksi.

3. Iesaistīt starptautiskās mobilitātēs un sadarbībā Mārupes pamatskolas un Skultes sākumskolas pirmsskolas, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Nākotnes Erasmus+ projekta “Īpašais laiks īpašiem bērniem” galvenie mērķi ir:

1. veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs tuvāk dzīves vietai, nodrošinot pēc iespējas ātrāku grūtību jomu identificēšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādē;

2. pedagoģiskā personāla un vadības profesionālās kapacitātes (inovatīva un

nepārtraukta tālākizglītība) paaugstināšana, lai veicinātu iekļaujošo izglītību.

Projekta ietvaros profesionālās pilnveides kursos Horvātijā, Čehijā, Nīderlandē, Spānijā un darba vērošanā Lielbritānijā piedalīsies 7 pirmsskolas skolotājas, mūzikas un sporta skolotāja, un izglītības psiholoģe no PII „Zeltrīti”. Divos strukturētos kursos Itālijā un Somijā savas zināšanas papildinās Skultes sākumskolas pirmsskolas 2 skolotājas, izglītības psiholoģe un administrācijas pārstāve. Mārupes pamatskolas pirmsskolas mūzikas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā dosies mobilitātēs uz Spāniju, bet divas pirmsskolas skolotājas uz Itāliju.

Plānotie projekta rezultāti un ietekme:

1. Nodrošināta iekļaujošā izglītība atbilstoši izglītojamo daudzveidīgām vajadzībām personības attīstībai maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai.

2. Pilnveidotas vadības kompetences, iepazīstot galvenās tendences 21. gadsimta iekļaujošās izglītības attīstībā pasaulē, kvalitātes vadību un stratēģisko plānošanu.

3. Pilnveidotas personāla kompetences: izpratne par pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanas iespējām, daudzveidīgām integrēšanas iespējām pedagoģiskajā procesā, izmantojot jaunas mācību metodes/metodoloģiju.

4. Paaugstināta profesionālā kapacitāte iekļaušanās sekmēšanai Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

5. Veicināta sadarbība un pieredzes apmaiņa novadā pedagogu, tajā skaitā atbalsta personāla starpā, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības un ar viņu vecākiem.

Ilgtermiņā ir sagaidāmi šādi ieguvumi:

1. Izveidota ilgtspējīga pārrobežu sadarbība, gūstot starptautisku pieredzi strukturētajos kursos un darba vērošanā uzņemošajās organizācijās.

2. Veicināta sabiedrības izpratne par izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

3. Ievērojami paplašinās mācību iespējas nākotnē.

4. Kā nākotnes pieaugušajiem - plašākas darba iespējas.

5. Citu kultūru pārzināšana - īpaši svarīga, pieaugot globalizācijas tendencēm.

6. Paaugstināts angļu valodas zināšanu līmenis mobilitātēs iesaistītajam pedagoģiskajam personālam.

Diāna Putniņa, PII “Zeltrīti” izglītības psiholoģe