02.jpg

Mēs stāstām

Raksts publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" 2022.gada aprīlī

Lielie un mazie PII “Zeltrīti” iemītnieki lepojas ar to, ka ir Ekoskolu programmas dalībnieki un jau 5 gadu lepni notur Zaļo karogu - Ekoskolu programmas simbolu, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Ekoskola ir “zaļās domāšanas” programma, kuras īstenošanā tiek iesaistīta apkārtējā sabiedrība, tiek veicināta bērnu izpratne par vidi, un, saistot to ar mācību procesu, veicināta personiskās attieksmes veidošanās jau no pirmsskolas vecuma.

Šajā mācību gadā izvērtējot iestādes Vides novērtējumu, par gada uzdevumu izvirzījām Ekoskolu tēmu “Atkritumi”. Atkritumu rašanos nosaka mūsu ieradumi rīkoties pierastajā veidā - tāpēc Ekoskolas uzdevums ir radīt tādu vidi, kurā rodas pieradums samazināt atkritumu rašanos, atkārtoti izmantot un pārstrādāt tos. PII “Zeltrīti” darbojas ne tikai lielā Ekopadome, bet arī mazā Ekopadome, kura šogad īpaši kuplā skaitā izveidota no darboties gribošiem un radošiem sagatavošanas grupu bērnu ievēlētajiem pārstāvjiem.

Tēmas “Atkritumi” izzināšana sākās jau rudenī ar grupu aktīvu iesaistīšanos Ekoskolu globālajās “Rīcības dienās”, kad, kopā ar saviem vecākiem pasākuma “Īstais laiks sākt šķirot un radīt jaunu” ietvaros bērni deva otro iespēju lietām, kas savu laiku jau nokalpojušas vai nav tikušas izmantotas, piemēram, tapa brīnišķīgi iepirkuma maisiņi, kuri tika darināti gan no mammas un tēta krekliem, svārkiem, dvieļa un pat no vannas paklājiņa (“Zvirbulīšu” grupa). Vides izglītības tēma ir aktuāla gan ikdienas āra nodarbībās, kuras notiek regulāri vismaz 1 x nedēļā, gan citās Ekoskolu aktivitātēs, kā “Silto džemperu diena”. Par šīm aktivitātēm informējam jebkuru interesentu mūsu Facebook lapā.

Aktīvi, radoši un ar prieku visa mācību gada garumā pildīti dažādi uzdevumi, veikti pētījumi un atklājumi, gūts priekšstats par atkritumu samazināšanas nepieciešamību, kā rodas lietas vai notiek procesi, kuri palīdz taupīt resursus. Cik dažādi var izzināt tik nopietnu tēmu jau pirmsskolas vecumā, varat redzēt no dažām mūsu aktivitātēm:

ü “Zīlīšu” grupa mājās pildīja anketas par atkritumu šķirošanu; darbojoties ar interaktīvo tāfeli izzināja tēmu “Nolietotā elektrotehnika”;

ü “Dzenīši” un “Cielaviņas” tuvākajā apkārtnē veica pētījumu, kā mārupieši šķiro atkritumus, vai ir pietiekams daudzums šķirošanas konteineru, kā atkritumi tiek savākti; piedalījās arī apkārtnes sakopšanā, savācot cilvēku pavirši atstātos atkritumus;

ü “Cīrulīši” atkārtoja, kā pareizi šķirot atkritumus, lai padarītu vidi tīrāku, saudzētu resursus un uzlabotu savu veselību; izzināja dabīgo šķiedru rašanos no vilnas līdz dzijas pavedienam;

ü “Lakstīgalas” pētīja dažādus materiālus, to ietekmi uz dabu pēc izlietošanas, turpināja ar tekstila atkritumu šķirošanu un to izmantošanu - iepazīstot digitālo grāmatu sēriju “Mācies ar Lupatiņiem”, atveidoja tās tēlus no grupā pieejamiem auduma gabaliņiem, pogām, dzijas. Iepazina komposta atkritumus, secinot, cik svarīgi ir pirkt pārtiku tik daudz, cik iespējams izlietot.

ü “Gulbīši” izzināja dažādus apkures veidus un to ietekmi uz vidi, ...

ü “Cielaviņu un “Gulbīšu” grupas bija iesaistījušās AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammā pirmsskolām “Cūkmena detektīvu”, kas tieši sasaucas ar mūsu gada uzdevumu, aktualizējot meža nozīmi negatīvo klimata pārmaiņu samazināšanā;

To, ka vides izglītību var sākt apgūt pat paši mazākie audzēkņi, pierādīja mūsu “Stārķīšu” grupas divgadnieki, kurus skolotājas rosināja lietot papīru vairākkārt, izmantojot zīmēšanai abas papīra puses un nevajadzīgās izdrukas. Bērni mācījās šķirot – izlietoto papīru ievietot „Līgatnes papīrfabrikas” konteinerā, kas atrodas grupiņā, bet, piemēram, apēsto ābolu serdes – citā atkritumu konteinerā.

Mācību gada laikā bērni visās grupās centās šķirot atkritumus – papīru, sadzīves atkritumus, baterijas un plastmasu, īpaši par to piedomājot arī mājās. Pēdējo divu gadu laikā otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projektā “Tīrai Latvijai” esam nodevuši vairāk kā 100 kg izlietoto bateriju.

Papīrs, kartons un citi materiāli aktīvi tika izmantoti radošajās aktivitātēs. “Dzenīši” secināja ka sašķiroto papīru var izmantot otrreiz - pašiem pagatavojot jaunu papīru. “Balodīšiem” no dažādiem izlietotajiem materiāliem tapa dekorācijas grupas telpām, pirkstiņlelles rotaļām, dekoratīvi trauki augu sēšanai un izglītojoši aicinājumi “Izmanto atkārtoti!”. “Cielaviņu” grupā no otrreiz izmantojamiem materiālem tika gatavotas spēles un didaktiskie materiāli. “Zeltgalvīši” izgatavoja atgādnes, kā pareizi šķirot un samazināt atkritumus. Bērni tās izvietoja iestādes telpās un PII teritorijā, lai arī vecāki, draugi un garāmgājēji var uzzināt, kā ar pareizu rīcību varam padarīt vidi tīrāku. Daļa radošo darbu apkopoti spēļu un rotaļlietu izstādē “Parasto lietu pārvērtības”, kuru var aplūkot mūsu mājas lapā www.zeltriti.lv.

Gada vides tēma tika integrēta arī mūzikas un sporta nodarbībās, skolotājām veidojot aizraujošus uzdevumus un mācot atbilstošas rotaļas un dziesmas, tai skaitā, atkārtojot mūsu “Ekodziesmiņu”. Ekoskolas ietvaros ir svarīgi iepazīstināt bērnus ar visām dabas norisēm, tāpēc kā jau ierasts vairākās grupās ierīkoti “dārzi uz palodzes”, kuros var izsekot augu attīstības cikliem, kā arī izaudzēt veselīgus zaļumus un dažādus stādus, ko vēlāk pārstādīt dārzā.

Katru gadu pavasarī apkopojam mācību gada laikā Ekoskolu programmā apgūto un noslēdzam tēmu ar tā saucamo “Ekotusiņu” – jautru kopīgu ballīti. Neskatoties uz to, ka šogad jau trešo gadu pēc kārtas pasākumi diemžēl notika tikai grupu ietvaros, vairākās grupās ekotēmas noslēgums izvērtās par varenu pasākumu, piemēram, pēc bērnu iniciatīvas “Zeltgalvīšu” grupai, rotaļlaukumā izveidojot improvizētu skatuvi, notika krāsains, dabai draudzīgs koncerts „Mosties, Pavasari!”, kam tērpi un aksesuāri tapa sadarbībā ar vecākiem no sadzīvē izlietotajiem materiāliem. Līdzīgs košs un jautrs pasākums bija “Gulbīšu” grupas “Eko modes skate” un citi.

Mūsu mācību gads Ekoskolu programmā ir bijis aktīvs un ražīgs, bet kopīgi darāmā vides izglītībā ir vēl daudz. Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Paldies vecākiem, kolēģiem par atsaucību, līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz Jūsu atbalstu arī turpmāk. Saudzēsim dabu kopā!

Diāna Lācīte-Daniševska,
PII “Zeltrīti” vadītājas vietniece izglītības jomā

Erasmus+ projekts “Īpašais laiks īpašiem bērniem” Mārupes novada pirmsskolās (projekta pirmais gads)

Lai pilnveidotu un paaugstinātu pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti, Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” vairākkārtīgi ir piedalījusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajos projektu konkursos.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekts “Īpašais laiks īpašiem bērniem” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060155) tika uzsākts 2019.gada 1. jūnijā.

Projekta galvenie mērķi:

1. veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot pēc iespējas ātrāku grūtību jomu identificēšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādē,

2. pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projekta pieteikumu iesniedza skolu konsorcijs. Konsorcija koordinators: Mārupes novada PII “Zeltrīti”. Konsorcija dalībnieki: Skultes sākumskolas pirmsskola un Mārupes pamatskolas pirmsskola.  Projektā kopumā tika plānotas 19 mobilitātes. Sakarā ar COVID-19 izplatību dalībnieku došanās ārvalstu mobilitātēs tika apturēta un projekta īstenošanas periods pagarināts par gadu. Sadarbībā ar kursu organizatoriem panāktas vienošanās par izmaiņām laika grafikā.

Līdz ārkārtas stāvokļa ieviešanai PII “Zeltrīti” īstenoja 4 mobilitātes.

2019.gada jūlijā pirmsskolas skolotāja Laura Mihailova piedalījās strukturētos kursos “Stress Management and Burnout Prevention” Splitā, Horvātijā, kurus organizēja Maksima training centre sadarbībā ar Pappagallo foreign language school. Mūsdienu aizņemtajā pasaulē izvairīšanās no stresa var būt grūts uzdevums, īpaši jau šobrīd.  Kursos dalībnieki mācījās, kā pārvarēt stresa situācijas un izvairīties no izdegšanas, apgūstot dziļas relaksācijas vingrinājumus svaigā gaisā, apzinātu meditāciju un vingrinājumus, kas palīdz atpūsties.

2019. gada novembrī mūzikas skolotāja Oksana Gotlube un pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Evita Vītoliņa devās uz Sliemu, Maltā, lai piedalītos organizācijas Quarter Mediation (Nīderlande) strukturētajos kursos “How to use music, art, ICT and outdoor (sport) activities in a education in a cretative way”. Kursu saturs ir unikāls un pielāgots kursu dalībnieku profesionālajām vajadzībām. Izvēlētie kursi sasaucas ar jauno pieeju mācību satura apguvē, kas paredz aktīvu sporta un mūzikas skolotāju sadarbību ar grupu skolotājiem, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Skolotājas apguva informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mācību procesā, papildināja zināšanas par spēļu nozīmi izglītībā un apguva stāstu stāstīšanu kā mācīšanās paņēmienu. Sporta skolotāja Evita Vītoliņa dalās savā pieredzē:  “Kursos bija iespēja iepazīties ar dažāda veida aktivitātēm, kas attīsta  sadarbības prasmes darboties komandā, un gūt priekšstatu par dažādu mācību jomu integrēšanu un apvienošanu mācību procesā. Piemēram, aktivitāte un komandas darbs “Apstādināt kustības”- IKT, mūzikas un projekta metodes pielietošana izglītības procesā. Domu kartes metode jeb aktivitāte “Domu ķēde”- kā sekmēt sadarbības prasmes, spēles un radošas idejas mūzikā, mākslā, IKT, lai motivētu izglītojamos mācīties.”

2019.gada decembrī izglītības psiholoģe Diāna Putniņa devās uz Prāgu, Čehijā, lai papildinātu savas zināšanas par autiskā spektra traucējumiem. Kursu organizatoram ShipCon Limassol Ltd no Kipras ir ilggadīga pieredze dažādu kursu organizēšanā. Strukturētos kursus “Understanding Autism Spectrum Disorders – Introduction and Interventions” vadīja pieredzējusi pasniedzēja Dr Jacqui Ashton Smith no Lielbritānijas. Pirmajā dienā dalībnieces aizpildīja anketu par mītiem un faktiem par autiskā spektra traucējumiem. Katra diena kursos tika veltīta kādai tēmai: Autiskā spektra traucējumu cēloņi un saistība ar citiem traucējumiem, autisma raksturīgās pazīmes un to ietekme uz trauksmes līmeni. Sensorais jutīgums un tā ietekme uz uzvedību. Dalībnieces veica praktisku vingrinājumu sajūtu identificēšanai un aizpildīja anketu “Sensorā jutīguma novērtēšana”. Vizuālās komunikācijas jeb vizuālā atbalsta svarīgums darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā veidot un strukturēt vidi. 4. dienas tēma “Izaicinoša uzvedība”, tās izraisītāji un tehnikas tās mazināšanai, paņēmieni kā novērst izaicinošu uzvedību. Dalībnieces iepazinās ar sociālo stāstu veidošanas principiem. Pēdējā kursu dienā – pozitīvas intervences attīstīšana. Turpmākā darbā būs noderīgas arī kursu vadītājas piedāvātās veidlapas izaicinošas uzvedības novērtēšanai.

Pēc atgriešanās dalībnieces dalījās pieredzē un pedagoģiskajās sēdēs ne tikai prezentēja mobilitātes laikā jauniegūtās zināšanas un darba metodes, bet kopā ar kolēģēm veica praktiskos vingrinājumus, kurus dalībnieces apguva strukturēto kursus laikā.

Mārupes pamatskolas pirmsskolas skolotājas Madara Osīte un Ilona Magiča 2019.gada oktobrī piedalījās Erasmus+ Institute for Training, Employability and Mobile Learning (IFOM) organizētajos kursos “The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more”, lai izzinātu starptautisko pieredzi pirmsskolas mācību procesa organizēšanā un realizēšanā. Kursos pārstāvēto valstu skaits bija plašs: Beļģija, Igaunija, Apvienotā Karaliste, Spānija, Horvātija, Rumānija un Latvija. Tas ļāva vairāk izzināt ne tikai par Itālijā esošo izglītības sistēmu, bet arī kursos pārstāvēto valstu izglītības sistēmām. Viena no kursu pirmās dienas aktivitātēm bija uzrakstīt, ko dalībnieces sagaida no kursiem, ko var dot no sevis, kādas ir dalībnieku bailes. Šī aktivitāte deva iespēju dalīties pieredzē, kā arī iedrošināja dalībniekus atbalstīt vienam otru viņa bailēs, jo daudziem tās bija saistītas ar valodas barjeru. Kursu laikā kopumā dalībnieki apmeklēja četras izglītības iestādes. Katrā izglītības iestādē tika dots laiks, lai apskatītu telpas un vērotu bērnus konkrētā darbošanās brīdī. Pedagoģiskais personāls visās iestādēs bija ļoti atsaucīgs un sniedza atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pirmsskolas skolotāja Ilona Magiča dalās savās atziņās: “Kursi bija ļoti interesanti un lietderīgi, jo metodes par kurām mums stāstīja sasaucas ar jauno kompetenču pieeju izglītībā, tās varēšu izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem. Prieks, ka skolotājiem tiek dota šāda iespēja sevi pilnveidot, iegūstot zināšanas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām.” Pirmsskolas skolotāja Madara Osīte piebilda: “Lai pirmsskolas grupās būtu iespēja pilnvērtīgi pielietot apgūtās metodes un zināšanas, ir nepieciešams papildināt materiālo bāzi.”

Skultes sākumskolas pirmsskolas skolotājas Ilona Rupeika, Anna Čeiča-Sultane un izglītības psiholoģe Anita Tropa 2019.gada septembrī devās uz Florenci, Itālijā, lai piedalītos strukturētos kursos “Art as therapy: self-expression and special needs in art education”. Kursu laikā dalībnieces pilnveidoja kompetences darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām, izmantojot mākslas terapijas pamatprincipus: attīstīt emocionālo kompetenci (palīdzēt bērnam apzināties un pieņemt savas emocijas), kognitīvās kompetences (konflikts kā pārmaiņu iespējamība) un tādas kompetences kā jaunu mākslas terapijas atklājumu un metožu izmantošana, uz procesu orientētu mācību procesu, ar brīvu bērnu darbību. Pavisam kursos piedalījās 10 dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm, kā arī no AAE (Apvienotie Arābu Emirāti). Kursu koordinators un vadītājs Davido Bassane izmantoja dažādas komandas veidošanas spēles, veicinot dalībnieku iepazīšanos. Kursu laikā dalībnieki prezentēja savu skolu, stāstīja par savu darbu un izglītības sistēmu savā mītnes zemē. Tika pārrunāti mākslas terapijas mērķi, nozīme psiholoģijā,  mākslas saistība ar veselību un garīgo stāvokli, mākslas veidi, kas atraisa emocijas, palīdz justies labi, līdzsvaro cilvēku, pievēršoties garīgām vērtībām un garīgai labsajūtai. Izzināti jaunākie atklājumi un zinātnieku atziņas par mākslas terapijas nozīmi un ikdienas pielietošanu mācību iestādēs. Galvenais akcents kursos tika likts uz mākslu kā procesu, nevis rezultātu. Praktiskajās aktivitātēs dalībnieces apguva 3D zīmējumu veidošanu, darbu ar fotogrāfiju, kā sevis izpausmes līdzekli. Veica vingrinājumus savu stipro un vājo pušu apzināšanai – iedomātais draugs, u.c. Praktiski darbojās ar šabloniem un faktūrām. Grupas un individuālajos praktiskajos vingrinājumos veica intuitīvo zīmēšanu un gleznošanu. Dalībnieki zīmēja un gleznoja ar aizvērtām acīm. Apguva prasmes pielietot mākslas terapiju darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Kā arī tika iepazīstināti ar dažādu mākslinieku, cilvēku ar īpašām vajadzībām, daiļradi, viņu ceļu līdz sevis apziņai, mākslai (Anish Kapoor, Heather Hanson, Yayoi Kusama, u.c.). Kursu noslēgumā dalībnieces strādāja pie sava dzīves ceļa, kā personības un skolotāja, veidošanas. Pēc mobilitātes projekta dalībnieces organizēja pieredzes apmaiņas semināru - praktiskas nodarbības (mākslas terapijas elementi darbā ar bērniem) Pierīgas pirmskolu izglītības iestāžu atbalsta personālam un pirmsskolas skolotājām.

Mācību mobilitātes ir lieliska iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, padziļināt savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju atvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

TURPINĀJUMS SEKOS!

Raksts publicēts 03.02.2021. VIAA tīmekļvietnē sadaļā Pieredzes stāsti.

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde Zeltrīti jau vairākkārtīgi ir piedalījusies Erasmus+ programmas izsludinātajos projektu konkursos, lai pilnveidotu un paaugstinātu pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti. 2019. gada 1. jūnijā Zeltrīti uzsāka Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Īpašais laiks īpašiem bērniem” realizēšanu.

Projekta pieteikumu iesniedza skolu konsorcijs, kur kā konsorcija koordinators ir Mārupes novada PII “Zeltrīti”, bet konsorcija dalībnieki ir Skultes sākumskolas pirmsskola un Mārupes pamatskolas pirmsskola. Projekta īstenotāji plāno projekta rezultātā veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot pēc iespējas ātrāku grūtību jomu identificēšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādē, kā arī pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšanu. Projektā kopumā plānotas 19 mobilitātes. Vīrusa Covid-19 izplatības dēļ 2020. gadā dalībnieku došanās ārvalstu mobilitātēs ir apturēta un projekta īstenošanas periods pagarināts. Līdz ārkārtas stāvokļa ieviešanai PII “Zeltrīti” īstenoja četras mobilitātes.

Šī gada pavasaris pārsteidza visus ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli. Arī mūzikā mācībām bija jānotiek attālināti. Pielāgojoties katras grupas tēmām, tika sūtīti uzdevumi. Tēmas bija ļoti dažādas un pavasarīgas: koki, putni, kukaiņi, pavasara ziedi, cāļi un vistas, ūdens un zivis, skaņu pasaule (dabas skaņas; putnu, dzīvnieki, kukaiņu radītās skaņas; mūzikas instrumenti un skanošie žesti).

Vēlamies padalīties atklātās nodarbības organizēšanas un vadīšanas pieredzē. Šogad mūsu Mārupes novada PII “Zeltrīti” piedalījās Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead". Projekta ietvaros PII Zeltrīti “Gulbīšu” grupas skolotājas  Nataļja Andrianova, Sabīne Rākina un skolotāja palīgs Gunta Magone 2020. gada 12. martā organizēja un novadīja integrēto rotaļnodarbību “Lāči mums apkārt”. Muzikālā skolotāja Oksana Gotlube piedāvāja savu palīdzību mūzikas aktivitāšu vadīšanā. Arī metodiķe Diāna Lācīte-Daniševska deva vērtīgus padomus, bet pirmsskolas skolotāja Laura Mihailova filmēja mūsu nodarbību. Organizējot nodarbību, mums bija vairāki mērķi – sasniegt izvirzītos sasniedzamos rezultātus mācību jomās un lai mūsu mazajiem gulbīšiem patiktu piedāvātās aktivitātes nodarbības laikā. Vēlējāmies, lai bērni būtu ieinteresēti un varētu radoši darboties, kā arī pedagogiem patiktu bērniem  piedāvātā tēma, un protams, ļoti gribējās iepazīstināt ārzemju pirmsskolas kolēģes ar mūsu folkloru, kultūru, pozitīvām pārmaiņām, kuras ievieš mūsu izglītībā. Nodarbībā piedalījās 4-5 gadus veci bērni. Ciemiņi nodarbību vēroja attālināti.

Jau vairākus gadus PII “Zeltrīti” aktīvi iesaistās Eiropas Savienības izglītības projektu aktivitātēs. Esam bijuši gan “Nordplus Junior” projekta koordinatori 2014.-2016.gadā, gan iepriekš piedalījušies Erasmus+ un e-Twinning projektos. 2019.gadā veiksmīgi startējām Erasmus+ aktivitātēs un atkal esam kļuvuši par 2 projektu dalībniekiem. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" apvienojušās trīs Mārupes novada izglītības iestādes no 3 ciemiem: PII “Zeltrīti” kā projekta koordinators (Mārupe),  Mārupes pamatskolas pirmsskola (Tīraine) un Skultes sākumskolas pirmsskola (Skulte). Savukārt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead" (Ar pilnu jaudu uz priekšu) sadarbosimies ar 5 tuvākām un tālākām Eiropas kaimiņvalstīm.

Mārupes novada PII “Zeltrīti” uzsāk savu 10. darba gadu ar priecīgu un gaidītu ziņu – pie mums trešo gadu atkal plīvos cītīgā darbā nopelnītais Ekoskolas Zaļais karogs! Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Realizēts gada galvenais uzdevums “Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām , praktiskām   darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu programmu, īstenojot  tēmu : «Skolas vide un apkārtne». Bērni izzināja, kā saudzēt PII apkārtnē mūsu vidi, pētīja augus un dzīvnieku sugas tuvākajā apkārtnē, 1x nedēļā rotaļnodarbības noritēja svaigā gaisā, mācību gada nobeiguma pasākumā kopīgi atklājām kukaiņu “viesnīcu”. Šogad turpināsim uzsākto darbu īstenojot ekoskolas programmas tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”, kur turpināsim veidot bērnu pētnieciskās un novērošanas prasmes iestādes teritorijā un tuvākajā apkārtnē.

Vēl priecīga ziņa – būs interesants, bet darbīgs laiks! Esam veiksmīgi startējuši divos Erasmus + projektos un abi ir apstiprināti! Pirmais projekts Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts – “Īpašais laiks īpašiem bērniem” ilgs 2 gadus. Projekts būs nozīmīgs ne tikai mums, kā projekta koordinatoriem, bet esam piesaistījuši arī Mārupes pamatskolu un Skultes sākumskolu ar iespēju kopumā 17 Mārupes pirmsskolas pedagogiem apmeklēt kursus Eiropā.

Otrais Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2.(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts – “Full STEAM Ahead”, kurā esam kā līdzdalībnieki, kopā ar Īriju, Lietuvu, Spāniju, Igauniju un Norvēģiju. 1,5 gadus mācīsimies viens no otra, kā izmantot jaunās tehnoloģijas pirmsskolas ikdienā.

28.februārī, kad ārā aiz loga bija pamatīgs sals ,PII “Zeltrīti” uzņēma viesos Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus. Uz semināru-pieredzes apmaiņu “Gaismas galdu izmantošana rotaļnodarbībās” bija ieradušās vairāk kā 20 pirmsskolas skolotājas gan no novada iestādēm, gan no  Baldones, Babītes, Ropažu un Stopiņu novadiem.

Četrus gadus pēc kārtas PII “Zeltrīti” piedalījās Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) organizētajos Pasaules Sniega dienu pasākumos. Šogad visas Latvijas mērogā Sniega diena netika organizēta, bet mēs saglabājām tradīciju janvārī rīkot ziemas sporta svētkus, kurus cieši sasaistām gan ar citām sportiskajām aktivitātēm (Olimpisko dienu, ko atzīmējam septembrī, ziemas Olimpiskajām spēlēm), gan ar mūsu iestādes šā mācību gada Ekoskolas tēmu “Veselīgais dzīvesveids”.