03.jpg

Raksti

Erasmus+ "Īpašais laiks īpašiem bērniem" - projekta pirmais gads

Erasmus+ projekts “Īpašais laiks īpašiem bērniem” Mārupes novada pirmsskolās (projekta pirmais gads)

Lai pilnveidotu un paaugstinātu pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti, Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” vairākkārtīgi ir piedalījusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajos projektu konkursos.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekts “Īpašais laiks īpašiem bērniem” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060155) tika uzsākts 2019.gada 1. jūnijā.

Projekta galvenie mērķi:

1. veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot pēc iespējas ātrāku grūtību jomu identificēšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādē,

2. pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projekta pieteikumu iesniedza skolu konsorcijs. Konsorcija koordinators: Mārupes novada PII “Zeltrīti”. Konsorcija dalībnieki: Skultes sākumskolas pirmsskola un Mārupes pamatskolas pirmsskola.  Projektā kopumā tika plānotas 19 mobilitātes. Sakarā ar COVID-19 izplatību dalībnieku došanās ārvalstu mobilitātēs tika apturēta un projekta īstenošanas periods pagarināts par gadu. Sadarbībā ar kursu organizatoriem panāktas vienošanās par izmaiņām laika grafikā.

Līdz ārkārtas stāvokļa ieviešanai PII “Zeltrīti” īstenoja 4 mobilitātes.

2019.gada jūlijā pirmsskolas skolotāja Laura Mihailova piedalījās strukturētos kursos “Stress Management and Burnout Prevention” Splitā, Horvātijā, kurus organizēja Maksima training centre sadarbībā ar Pappagallo foreign language school. Mūsdienu aizņemtajā pasaulē izvairīšanās no stresa var būt grūts uzdevums, īpaši jau šobrīd.  Kursos dalībnieki mācījās, kā pārvarēt stresa situācijas un izvairīties no izdegšanas, apgūstot dziļas relaksācijas vingrinājumus svaigā gaisā, apzinātu meditāciju un vingrinājumus, kas palīdz atpūsties.

2019. gada novembrī mūzikas skolotāja Oksana Gotlube un pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Evita Vītoliņa devās uz Sliemu, Maltā, lai piedalītos organizācijas Quarter Mediation (Nīderlande) strukturētajos kursos “How to use music, art, ICT and outdoor (sport) activities in a education in a cretative way”. Kursu saturs ir unikāls un pielāgots kursu dalībnieku profesionālajām vajadzībām. Izvēlētie kursi sasaucas ar jauno pieeju mācību satura apguvē, kas paredz aktīvu sporta un mūzikas skolotāju sadarbību ar grupu skolotājiem, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Skolotājas apguva informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mācību procesā, papildināja zināšanas par spēļu nozīmi izglītībā un apguva stāstu stāstīšanu kā mācīšanās paņēmienu. Sporta skolotāja Evita Vītoliņa dalās savā pieredzē:  “Kursos bija iespēja iepazīties ar dažāda veida aktivitātēm, kas attīsta  sadarbības prasmes darboties komandā, un gūt priekšstatu par dažādu mācību jomu integrēšanu un apvienošanu mācību procesā. Piemēram, aktivitāte un komandas darbs “Apstādināt kustības”- IKT, mūzikas un projekta metodes pielietošana izglītības procesā. Domu kartes metode jeb aktivitāte “Domu ķēde”- kā sekmēt sadarbības prasmes, spēles un radošas idejas mūzikā, mākslā, IKT, lai motivētu izglītojamos mācīties.”

2019.gada decembrī izglītības psiholoģe Diāna Putniņa devās uz Prāgu, Čehijā, lai papildinātu savas zināšanas par autiskā spektra traucējumiem. Kursu organizatoram ShipCon Limassol Ltd no Kipras ir ilggadīga pieredze dažādu kursu organizēšanā. Strukturētos kursus “Understanding Autism Spectrum Disorders – Introduction and Interventions” vadīja pieredzējusi pasniedzēja Dr Jacqui Ashton Smith no Lielbritānijas. Pirmajā dienā dalībnieces aizpildīja anketu par mītiem un faktiem par autiskā spektra traucējumiem. Katra diena kursos tika veltīta kādai tēmai: Autiskā spektra traucējumu cēloņi un saistība ar citiem traucējumiem, autisma raksturīgās pazīmes un to ietekme uz trauksmes līmeni. Sensorais jutīgums un tā ietekme uz uzvedību. Dalībnieces veica praktisku vingrinājumu sajūtu identificēšanai un aizpildīja anketu “Sensorā jutīguma novērtēšana”. Vizuālās komunikācijas jeb vizuālā atbalsta svarīgums darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā veidot un strukturēt vidi. 4. dienas tēma “Izaicinoša uzvedība”, tās izraisītāji un tehnikas tās mazināšanai, paņēmieni kā novērst izaicinošu uzvedību. Dalībnieces iepazinās ar sociālo stāstu veidošanas principiem. Pēdējā kursu dienā – pozitīvas intervences attīstīšana. Turpmākā darbā būs noderīgas arī kursu vadītājas piedāvātās veidlapas izaicinošas uzvedības novērtēšanai.

Pēc atgriešanās dalībnieces dalījās pieredzē un pedagoģiskajās sēdēs ne tikai prezentēja mobilitātes laikā jauniegūtās zināšanas un darba metodes, bet kopā ar kolēģēm veica praktiskos vingrinājumus, kurus dalībnieces apguva strukturēto kursus laikā.

Mārupes pamatskolas pirmsskolas skolotājas Madara Osīte un Ilona Magiča 2019.gada oktobrī piedalījās Erasmus+ Institute for Training, Employability and Mobile Learning (IFOM) organizētajos kursos “The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more”, lai izzinātu starptautisko pieredzi pirmsskolas mācību procesa organizēšanā un realizēšanā. Kursos pārstāvēto valstu skaits bija plašs: Beļģija, Igaunija, Apvienotā Karaliste, Spānija, Horvātija, Rumānija un Latvija. Tas ļāva vairāk izzināt ne tikai par Itālijā esošo izglītības sistēmu, bet arī kursos pārstāvēto valstu izglītības sistēmām. Viena no kursu pirmās dienas aktivitātēm bija uzrakstīt, ko dalībnieces sagaida no kursiem, ko var dot no sevis, kādas ir dalībnieku bailes. Šī aktivitāte deva iespēju dalīties pieredzē, kā arī iedrošināja dalībniekus atbalstīt vienam otru viņa bailēs, jo daudziem tās bija saistītas ar valodas barjeru. Kursu laikā kopumā dalībnieki apmeklēja četras izglītības iestādes. Katrā izglītības iestādē tika dots laiks, lai apskatītu telpas un vērotu bērnus konkrētā darbošanās brīdī. Pedagoģiskais personāls visās iestādēs bija ļoti atsaucīgs un sniedza atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pirmsskolas skolotāja Ilona Magiča dalās savās atziņās: “Kursi bija ļoti interesanti un lietderīgi, jo metodes par kurām mums stāstīja sasaucas ar jauno kompetenču pieeju izglītībā, tās varēšu izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem. Prieks, ka skolotājiem tiek dota šāda iespēja sevi pilnveidot, iegūstot zināšanas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām.” Pirmsskolas skolotāja Madara Osīte piebilda: “Lai pirmsskolas grupās būtu iespēja pilnvērtīgi pielietot apgūtās metodes un zināšanas, ir nepieciešams papildināt materiālo bāzi.”

Skultes sākumskolas pirmsskolas skolotājas Ilona Rupeika, Anna Čeiča-Sultane un izglītības psiholoģe Anita Tropa 2019.gada septembrī devās uz Florenci, Itālijā, lai piedalītos strukturētos kursos “Art as therapy: self-expression and special needs in art education”. Kursu laikā dalībnieces pilnveidoja kompetences darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām, izmantojot mākslas terapijas pamatprincipus: attīstīt emocionālo kompetenci (palīdzēt bērnam apzināties un pieņemt savas emocijas), kognitīvās kompetences (konflikts kā pārmaiņu iespējamība) un tādas kompetences kā jaunu mākslas terapijas atklājumu un metožu izmantošana, uz procesu orientētu mācību procesu, ar brīvu bērnu darbību. Pavisam kursos piedalījās 10 dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm, kā arī no AAE (Apvienotie Arābu Emirāti). Kursu koordinators un vadītājs Davido Bassane izmantoja dažādas komandas veidošanas spēles, veicinot dalībnieku iepazīšanos. Kursu laikā dalībnieki prezentēja savu skolu, stāstīja par savu darbu un izglītības sistēmu savā mītnes zemē. Tika pārrunāti mākslas terapijas mērķi, nozīme psiholoģijā,  mākslas saistība ar veselību un garīgo stāvokli, mākslas veidi, kas atraisa emocijas, palīdz justies labi, līdzsvaro cilvēku, pievēršoties garīgām vērtībām un garīgai labsajūtai. Izzināti jaunākie atklājumi un zinātnieku atziņas par mākslas terapijas nozīmi un ikdienas pielietošanu mācību iestādēs. Galvenais akcents kursos tika likts uz mākslu kā procesu, nevis rezultātu. Praktiskajās aktivitātēs dalībnieces apguva 3D zīmējumu veidošanu, darbu ar fotogrāfiju, kā sevis izpausmes līdzekli. Veica vingrinājumus savu stipro un vājo pušu apzināšanai – iedomātais draugs, u.c. Praktiski darbojās ar šabloniem un faktūrām. Grupas un individuālajos praktiskajos vingrinājumos veica intuitīvo zīmēšanu un gleznošanu. Dalībnieki zīmēja un gleznoja ar aizvērtām acīm. Apguva prasmes pielietot mākslas terapiju darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Kā arī tika iepazīstināti ar dažādu mākslinieku, cilvēku ar īpašām vajadzībām, daiļradi, viņu ceļu līdz sevis apziņai, mākslai (Anish Kapoor, Heather Hanson, Yayoi Kusama, u.c.). Kursu noslēgumā dalībnieces strādāja pie sava dzīves ceļa, kā personības un skolotāja, veidošanas. Pēc mobilitātes projekta dalībnieces organizēja pieredzes apmaiņas semināru - praktiskas nodarbības (mākslas terapijas elementi darbā ar bērniem) Pierīgas pirmskolu izglītības iestāžu atbalsta personālam un pirmsskolas skolotājām.

Mācību mobilitātes ir lieliska iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, padziļināt savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju atvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

TURPINĀJUMS SEKOS!

Lejupielādēt