03.jpg

Par mums

Par mums / 14.12.2015

Vēsture

  • 2008.gadā radās ideja un tika veikts izpētes darbs, lai sagatavotu privātās publiskās partnerības pilotprojektu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai Latvijā. Šajā darbā aktīvi iesaistījās Mārupes pašvaldība.
  • 2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.
Par mums / 14.12.2015

PPP

Privātās publiskās partnerības projekts

2008.gada "Mārupes Vēstu" maija numura 11.lappusē rakstā "Publiskā un privātā partnerība kā risinājums jaunu PII būvniecībai" varat lasīt, kā radās iecere veidot PPP pilotprojektu .

2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.

Par mums / 14.12.2015

Nolikums

APSTIPRINĀTS
Ar Mārupes novada Domes
2013.gada 13.oktobra
sēdes nr.8 lēmumu nr.15

MĀRUPES NOVADA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZELTRĪTI”
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15.panta 12.punktu
un 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

Par mums / 14.12.2015

Noteikumi

APSTIPRINĀTS
ar PII „Zeltrīti” vadītājas I.Jirgensones
2017.g. 29.augusta rīkojumu nr.1.-10/20

 MĀRUPES NOVADA PII „ZELTRĪTI” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Mārupe
29.08.2017.                                                                                                                                                                                                    Nr.1.-18.1/1

 1.        Vispārīgie noteikumi
 1. 1.      Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Zeltrīti” (turpmāk tekstā – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - IKN) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” 6. punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, LR MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm”, LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, un Mārupes novada Domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2016 Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.
1.2.       Noteikumi nosaka PII „Zeltrīti” darba dienas gaitas iekšējo kārtību, kas saistoša personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem (aizbildņiem), kā arī Iestādi apmeklējošām personām.
1.3.       Noteikumi nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu, nosaka izglītojamo vecāku tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Par mums / 14.12.2015

Kolektīvs

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska

Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube

Sporta skolotāja Evita Vītoliņa

Logopēde Ivaise Pļaveniece, Austra Salmiņa

Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa

Medicīnas māsa Edīte Tolēna

Lietvede Zanda Melkina

2018./2019..mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

6-7 gadi

Solvita Ozoliņa
Irita Jermacāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

6-7 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Kristīne Laidiņa-Ivanova

"Lakstīgalas" 6-7 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

3-4 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

3-4 gadi

Elīna Lapiņa
Laura Mihailova

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

3-4 gadi

Nataļja Andrianova
Iveta Griķe

Gunta Magone

„Cīrulīši”

4-5 gadi

Krista Gūtmane
Vita Aleksējeva

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

4-5 gadi

Dace Veze
Baiba Jirgensone

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

4-5 gadi

Sabīne Rākina
Baiba Kauliņa

 Ina Eversone

„Zvirbulīši”

5-6 gadi

Anna Petrevica
Māra Krave

Annija Robežniece

„Dzenīši”

5-6 gadi

Baiba Zadraka
Zaiga Gaide

Inga Lielmane

„Strazdiņi”

5-6 gadi

Solveiga Lāce
Jeļena Ļutova

pirmsskolas skolotājas  

Līva Vilcāne
Inga Kursīte

 
Par mums / 14.12.2015

Vakances

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā :

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS

no 2019.gada jūlija un augusta

(profesijas kods 2342 10, uz pilnu slodzi,
uz nenoteiktu un noteiktu laiku)
 
Darba pienākumi
 
  • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
  • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, 
  • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju iaglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
  • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem

  • Aicinājums strādāt ar bērniem
  • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
  • Prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
  • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu (EUR 900,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c.

 

 

 

uzņēmīgas(-us), radošas(-us) un atbildīgas(-us) PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJAS(-us)
vasaras periodā. 
 
Darbs uz darbinieku atvaļinājuma laiku 1-2 mēnešus vasaras periodā (01.07.2019.-25.08.2019.) jaukta  vecuma grupās. 
 
Sīkāka informācija pa tālruņiem 26532869, 27843904, 67606210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTU PERSONAI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
no 2019.gada aprīļa
(prof.kods 5162 02, 1 vakance, uz pilnu darba slodzi - 40 h nedēļā, iespējams nepilns darba laiks)

Asistenta galvenais uzdevums ir palīdzēt izglītojamajam, kuram noteikta
kopšanas nepieciešamība:

- pārvietoties izglītības iestādē;
- veikt pašaprūpi: personisko higiēnu, palīdzēt ēdienreizēs, apģērbties vai noģērbties,
kārtot apģērbu;
- patstāvīgi sagatavot mācību materiālus darbam, sakārtot mācību piederumus un
darba vietu;
- sazināties un sadarboties ar vienaudžiem pirmsskolas nodarbību laikā, pasākumos,
pastaigās iestādes āra teritorijā;
- līdzdarboties izglītības iestādes pasākumos.

Prasības: 

- pamatizglītība; vēlama atbilstoša izglītība pedagoģijā vai medicīnā; darbs vai
personiskā pieredze aprūpē ar personām ar invaliditāti; vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- iejūtība un atbildība;
- valsts valodas  zināšanas (C līmenis 1. pakāpe);
- labas sadarbības prasmes ar iestādes darbiniekiem un izglītojamā vecākiem.

Piedāvājam stabilu ikmēneša atalgojumu (EUR 430,00 par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas).  

Satiksme no Rīgas – 25.autobuss, 5435.mikroautobuss.

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada dome, kontaktiformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.

 

Par mums / 14.12.2015

Tradīcijas

Mēs esam pavisam jauni, tāpēc tradīcijas veidosim visi kopā!

Tā kā mūsu iestāde darbu uzsāka 2010.gada 1.jūnijā, šis datums, kurā tiek atzīmēta arī Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tiek uzskatīts arī par "Zeltrīti" dzimšanas dienu.

Par mums / 14.12.2015

Statistika

Mūsu PII darbojas 12 grupas.

Audzēkņu skaits 2010./2011.mācību gadā - 262, t.sk. 1 izlaiduma grupa - 20 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2011./2012.mācību gadā - 275, t.sk. 2 izlaiduma grupas - 48 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2012./2013.mācību gadā - 277, t.sk. 5 izlaiduma grupas - 110 audzēkņi.

Bērnu izteikumi, smieklīgi atgadījumi un īsas anekdotes

3-gadnieks jautā grupas biedrenei: "Tu zini, kādā Latvijā mēs dzīvojam?" "Nē..." "Nu, tajā strīpainā, kur balts un sarkans ir!"

Pēc Lieldienu pasākuma ēdot olas Stella saka: “Nu, lai ēstu olas, man tagad viņas jānočaumalo!”
Elīza, ģērbjoties un ārā iešanu: “Es te tā stāvu un domāju – kurš man palīdzēs?”
Stella, ģērbjoties uz ārā iešanu: “Man jāaizšallē šalle!”
Jēkabs: “Es vakar nebiju dārziņā, jo biju mammai puncī!”; “Man 7. jūlijā būs dziečamdiena!”
Ģirts: ”Nē, šodien neviens nebūs deružants!”
Luīze: ”Buļumucis!” (bruņurupucis)
Skolotāja: “Edgar, lūdzu nesēdi uz palodzes!” Edgars: “Bet es pasildos vienkārši!”