02.jpg

Par mums

Nolikums

APSTIPRINĀTS
Ar Mārupes novada Domes
2013.gada 13.oktobra
sēdes nr.8 lēmumu nr.15

MĀRUPES NOVADA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZELTRĪTI”
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15.panta 12.punktu
un 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti” (turpmāk – Iestāde) ir Mārupes novada domes (turpmāk tekstā Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai no 2009. gada 22.decembra (Mārupes novada Domes Lēmums Nr. 39, 2009.gada 22.decembrī , sēdes protokola Nr. 12, pielikums Nr.39).
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, un citi LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes Dibinātāja apstiprināts nolikums.
3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs nosaukums, zīmogs ar Mārupes novada domes ģērboni un veidlapa. Iestādes juridiskā adrese: Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes novads, LV- 2167.

II. Iestādes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

4. Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmas, sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.
5. Iestādes darbības pamatvirzieni un uzdevumi ir :
5.1. nostiprināt un aizsargāt bērna drošību un veselību;
5.2. veidot bērnā Es apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;
5.3. attīstīt katra bērna aktivitāti - ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi;
5.4. psiholoģiski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei;
5.5. veikt citus uzdevumus, kuri atspoguļoti iestādes licencētajās izglītības programmās;
5.6. izglītot bērnu vecākus (aizbildņus).
6. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:
6.1. psiholoģisko sagatavotību pamatizglītības uzsākšanai;
6.2. individualitātes veidošanos;
6.3. psihisko, fizisko un sociālo spēju attīstību;
6.4. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
6.5. veselības nostiprināšanu.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

7. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.
8. Iestāde var īstenot arī interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un dibinātājs.

IV. Izglītības procesa organizācija

9. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 10. Iestādē darbojas grupas ar latviešu mācību valodu bērniem no 3 gadu vecuma līdz 7 gadu vecumam.
11. Bērnu uzņemšanu iestādē nosaka Mārupes novada Domes 2013.gada 6. februāra Saistošie noteikumi Nr. 3/2013„Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”. Grupu komplektēšana notiek no 1.jūnija līdz 25 augustam. Gada laikā brīvās vietas tiek papildinātas atbilstoši attiecīgā bērna vecumam un vakancēm grupās.
12. Bērnu skaitu grupās nosaka Dibinātājs.
13. Iestādes darba laiks: darba dienās no 7.00 līdz 19.00.
14. Vadītāju prombūtnes laikā aizvieto lietvede.
15.Pedagoģisko procesu un izglītības saturu nosaka Ministru kabineta izdotie noteikumi "Par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām".

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

16. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Iestādes iekšējās kārtības noteikumi, pamatojoties uz Izglītības likuma 54.un 55.pantiem.

VI. Iestādes pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

17. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.

VII. Iestādes padome

18. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, iestādes vadītājs izveido iestādes padomi.
19. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un iestādes padomes reglaments, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.

VIII. Iestādes pedagoģiskā padome

20. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādē izveido Iestādes pedagoģisko padomi, kuru vada Izglītības iestādes vadītāja.
21. Iestādes pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās padomes reglaments.

IX. Iekšējo normatīvo aktu pieņemšana

22. Iestāde saskaņā ar Iestādes nolikumu, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, patstāvīgi izstrādā Iestādes nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Vadītājs apstiprina iekšējos normatīvos aktus.
23. Iestādes nolikumu apstiprina ar Dibinātāja lēmumu, grozījumus tajā ierosina Dibinātājs, Iestādes padome, Pedagoģiskā padome un vadītājs. Grozījumus Iestādes nolikumā apstiprina ar Dibinātāja lēmumu.
24. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina vadītājs, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 25. Darba koplīgumu apstiprina darbinieku kopsapulcē, arodbiedrības darbinieku sapulcē un saskaņo ar Mārupes novada Domi. 26. Iestādes tiesiskumu nodrošina tās vadītājs, kuru amatā ieceļ Dibinātājs. 27. Vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada Domē. 28. Iestādes pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Iestādes vadītājam.

X. Iestādes finansēšana, saimnieciskā darbība

29. Iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likuma 59. un 60.pants un citi normatīvie akti.
30. Iestādi finansē tās dibinātājs Finanšu līdzekļu aprite Iestādē organizēta centralizēti, ko veic Mārupes novada Domes grāmatvedība.
31. Iestādes finansēšanas avoti:
31.1. valsts mērķdotācijas pedagogu algām;
31.2. Mārupes novada domes budžeta asignējumi;
31.3. nomas maksas par telpu izmantošanu, kura nosakāma saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību.
32. Iestāde, par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojuma vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
33. Finansu līdzekļu uzskaite tiek veikta Mārupes novada grāmatvedībā.
34. Iestādes obligātā dokumentācija tiek noteikta saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

35. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, noramtīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XII. Citi tiesību aktos noteiktie iestādes pienākumi

36. Iestādes pedagogus un citus tās darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Iestādes vadītājs.
37. Iestāde kārto lietvedību, obligāto dokumentāciju, arhīvu, atskaites atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
38. Iestāde sagatavo pārskatus un atskaites Valsts statistikas pārvaldei, Izglītības un zinātnes ministrijai, Mārupes novada Domei.
39. Iestāde savā darbā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
39.1. attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādes higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
39.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un citu noteikumu ievērošanu.

XIII. Pārejas noteikumi

40. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” 2009.gadā 22.decembrī apstiprinātais iestādes nolikums.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” vadītāja
/paraksts/
Iveta Jirgensone