02.jpg

Par mums

Noteikumi

APSTIPRINĀTS
ar PII „Zeltrīti” vadītājas I.Jirgensones
2017.g. 29.augusta rīkojumu nr.1.-10/20

 MĀRUPES NOVADA PII „ZELTRĪTI” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Mārupe
29.08.2017.                                                                                                                                                                                                    Nr.1.-18.1/1

 1.        Vispārīgie noteikumi
 1. 1.      Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Zeltrīti” (turpmāk tekstā – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - IKN) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” 6. punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, LR MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm”, LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, un Mārupes novada Domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2016 Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.
1.2.       Noteikumi nosaka PII „Zeltrīti” darba dienas gaitas iekšējo kārtību, kas saistoša personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem (aizbildņiem), kā arī Iestādi apmeklējošām personām.
1.3.       Noteikumi nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu, nosaka izglītojamo vecāku tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Lejupielādēt