03.jpg

Vecākiem

Uzņemšana

Uzņemšanu Mārupes novada pašvaldības vienotajā pirmsskolas izglītības rindā nosaka Saistošie noteikumi Nr. 14/2021 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas publicēti portālā likumi.lv un pieejami pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi.
Vecākiem, elektroniski reģistrējoties bērnudārza rindai pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, būs iespēja reģistrēt pieteikumu portāla www.epakalpojumi.lv reģistrā, ar vienu pieteikumu piesakoties uz vairākām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, vienlaicīgi nosakot prioritātes, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot bērna vietas izmaiņām rindā. Elektroniskā reģistrēšanās bērnudārzu rindā ļauj apskatīt agrāk reģistrētos pieteikumus, veikt izmaiņas pieteikumā, saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu elektroniski.
Vecākiem jebkurā laikā (piemēram, dzīvesvietas maiņas gadījumā u.c.) ir iespēja papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikuma formu, kā arī ir iespēja sekot līdzi rindas virzībai. 
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruņa numuru 29169314 vai 25448489, vai rakstot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē spēku zaudē:
Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 18/2018 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” un Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. saistošie noteikumi Nr.11 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs”.

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA PII "ZELTRĪTI" 2022.gadā

1) Pēc Mārupes novada Domes paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" saņemšanas lūdzam norādītajā kārtībā vispirms paziņot savu lēmumu par PII apmeklēšanu Mārupes novada Izglītības dienestam.

2) Pēc paziņojuma saņemšanas mēneša laikā lūdzam elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iesūtīt dokumentus līguma sagatavošanai.

Līguma sagatavošanai jāiesniedz:
1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat.zemāk Iesnieguma veidlapa; lūdzam precīzi aizpildīt, parakstīt, nosūtīt ieskanētu/kvalitatīvi nofotografētu/elektroniski parakstītu),
2. aizpildīts līgums un tā pielikums par fotografēšanās kārtību Word formātā (skat.zemāk Līguma paraugs, jāparaksta vēlāk klātienē),
3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamajam nepieciešama speciālās izglītības programma;

3) pirms līguma noslēgšanas lūdzam iepazīties ar vecākiem saistošiem Iestādes normatīvajiem aktiem (https://www.zeltriti.lv/par-mums/noteikumi u.c.);

4) Parakstot līgumu ar PII par bērna audzināšanu un izglītošanu klātienē (par kārtību informēsim ar īsziņu ne vēlāk kā augusta mēnesī):
1. jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls,
2. jāuzrāda bērna likumīgā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
3. jāiesniedz bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);
4. jāiesniedz profilaktiskās potēšanas kartes kopiju (veidlapa Nr. 063/u),

5) Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jāiesniedz  medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (šo izziņu iesniedz medmāsai iestādes apmeklēšanas uzsākšanas dienā).

Ja vēlaties apmeklēt PII klātienē, lūdzam pieteikties un saskaņot apmeklējumu pa tālruņiem 67606210 vai 27843904.

Ja jūs vēlaties atteikties no Komisijas piedāvātās vietas, lūdzu norādītajā termiņā iesniedziet rakstveida atteikumu Mārupes novada Izglītības dienestam.

Lejupielādēt