02.jpg

Mācības

Gada uzdevumi

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2023./2024. mācību gada uzdevumi:

Gada uzdevumi 2023 2024

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2022./2023. mācību gada uzdevumi:

Gada uzdevumi 2022 2023

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2020./2021. mācību gada uzdevumi:

1. TURPINĀT ĪSTENOT KOMPETENČU PIEEJU MĀCĪBU SATURĀ, VEICOT AUDZINĀŠANAS UN MĀCĪBU PROCESU, KURĀ IZGLĪTOJAMIE PRAKTISKĀ DARBĪBĀ INTEGRĒTI APGŪST ZINĀŠANAS, IZPRATNI UN PAMATPRASMES VISĀS MĀCĪBU JOMĀS, ATTĪSTA CAURVIJU PRASMES UN VEIDO VĒRTĪBĀS BALSTĪTUS IERADUMUS.

 • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu
 • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu
 • Obligātas āra nodarbības vismaz 1x nedēļā
 • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
 • Organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītībā

 

2. VEICINĀT IZGLĪTOJAMO  AKTIVITĀTI UN LĪDZDALĪBU DABAS UN APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBĀ, ĪSTENOJOT EKOSKOLAS PROGRAMMAS TĒMU “TRANSPORTS”

 • Iepazīt  dažādus transporta veidus, pētīt to  radīto piesārņojumu, veikt salīdzinājumus
 • Padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību
 • Izpētīt pirmsskolas pārstāvju pārvietošanās paradumus un veicināt videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu
 • Popularizēt riteņbraukšanu un iešanu kājām kā videi un veselībai draudzīgu pārvietošanos apkārtējā sabiedrībā

3. NODROŠINĀT  IEKĻAUJOŠO IZGLĪTĪBAS REALIZĒŠANU IESTĀDĒ

 •  Bērniem pielāgotas vides nodrošināšana
 • Noteikumu, dienas ritma, ģērbšanās secību vizualizēšana piktogrammās,  Sociālo stāstu izmantošana
 • Sadarbība ar atbalsta personālu un vecākiem
 • Organizēt un īstenot pedagogu supervīzijas- konsultatīvu atbalstu un palīdzību jautājumos, kas saistīti ar profesionālo darbību

***

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2019./2020. mācību gada uzdevumi:

1) ĪSTENOT UN ORGANIZĒT KOMPETENČU PIEEJĀ BALSTĪTU MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS PROCESU VISPUSĪGAI BĒRNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAI.

 • Veidot drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu vidi (‘’runājošās sienas’’ izveide, mācību un metodiskos līdzekļu gatavošana kompetenču mācību satura apguvei)
 • Sekmēt bērna personības un attīstības apzināšanos, ievērojot bērna vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi. ( bērni ar mācību un uzvedības grūtībām, talantīgie bērni, atklātā nodarbība kurā atspoguļojas jauno kompetenču ieviešana)

2) TURPINĀT IZGLĪTOJOŠO DARBU ĪSTENOJOT EKOSKOLAS PROGRAMMAS TĒMU ‘’BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA’’

 • Turpināt izmantot iestādes teritoriju bērna pētniecības un novērošanas prasmju attīstībai
 • Turpināt Āra nodarbības vismaz 1x nedēļā
 •  Veiciniet izpratni par to, kas ir bioloģiskā daudzveidība. Kāda ir tās nozīme?
 • Augu sugu marķēšana PII teritorijā
 •  Noskaidrot, kas ir PII tuvākā aizsargājamā dabas teritorija.

3) PILNVEIDOT DIGITĀLO PRASMJU APGUVI IZMANTOJOT JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS MĀCĪBU PROCESA DAŽĀDOŠANAI.

 • ERASMUS+ projekta  "Full Steam Ahead" īstenošana(gaismas galdu aktualizēšana)
 • Kursi, datoru nodrošinājums
 • Bērnu iesaiste filmēšanas vai fotografēšanas procesos.

4) SASKARSMJU UN SOCIĀLO  PRASMJU ATTĪSTĪŠANA BĒRNIEM    (Emociju kontrole/Konfliktsituāciju risināšana)

 • Sociālo stāstu gatavošana
 • Vizuālie dienas režīmi, grupu kārtības noteikumi
 • Spēles “Mācies.Draudzējies.Spēlējies”  izmantošana
 • Pedagogu supervīzijas
 • ERASMUS+ projekta “Īpašais laiks īpašiem bērniem” īstenošana

***

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2018./2019. mācību gada uzdevumi:

1.  Svinot Latvijas simtgadi turpināt rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, folkloru un  latvisko mantojumu.

 • Kopt iestādes un novada tradīcijas, iesaistīties valstiski nozīmīgos pasākumos (Latvijas gadadienas svētku pasākums, Lāčplēša diena, Gadskārtu svētki, sagatavošanas grupas bērni apmeklē Brīvības pieminekli. Izstāde: ‘’Es mīlu Latviju’’);
 • Sadarbībā ar vecākiem gaismas objektu izstāde “Staro Zeltrīti – 100gades zīmē!”;
 • Izteiksmīgas runas konkurss ‘’Kr. Barona tautasdziesmu mantojums’’.

2.  Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām , praktiskām  darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu programmu, īstenojot  tēmu : «Skolas vide un apkārtne».

 • Piedāvāt bērniem izzināt, izprast un saglabāt vidi PII apkārtnē;
 • Izglītot bērnus par augu un dzīvnieku sugām, kam PII apkārtne ir dzīves vide;
 • 1x nedēļā rotaļnodarbības tiek plānotas svaigā gaisā;
 • Skolotāju pieredzes apmaiņa- atklātā nodarbība dabā;
 • Āra nodarbību gada grāmatas (portfolio) prezentācija;
 • ‘’Eko mājas’’ materiālās bāzes papildināšana un iedzīvināšana izziņas procesu un eksperimentu veicināšanai.

3.   Pakāpeniska  sagatavošanās  «Kompetenču pieeja mācību saturā»  ieviešanai PII «Zeltrīti».

 • Bērnu  fiziskās vides pilnveide, pārveide, ar mērķi padarīt to atbilstīgu pašvadītam mācību procesam;
 •  Skolotāju un skolot. palīgu izglītošana jaunā mācību satura ieviešanā;
 • Mācību satura apguvē izmantot integrētās rotaļnodarbības, rotaļnodarbības apakšgrupās , kas balstītas uz audzēkņu izziņas interešu , praktisko un pētniecisko darbību;
 • Grupu  skolotājas, skolotāju palīgs,  mūzikas un sporta skolotājs  vienoti tēmas izzināšanā.

4. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi bērnu harmoniskā attīstībā.

 • Vecvecāku pēcpusdienas;
 • Atvērto durvju dienas grupās;
 • Līdzdalība iestādes izstāžu organizēšanā;
 • Individuālās pārrunas;
 • Sportiskās aktivitātes.

***

Mārupes novada PII “Zeltrīti”2017./2018..mācību gada uzdevumi:

1. Bērnu patriotisko jūtu veidošana, stiprinot izglītojamo interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un sabiedriskās dzīves norisēm:

 • Miķeldiena, Mārtiņi, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Zie4mas saulgrieži, Meteņi, Lielā diena u.c.;
 • Izstāde par godu valsts simtgadei;
 • Iepazīšanās ar senajiem latviešu mūzikas instrumentiem;
 • Ritmikas nodarbībās bērni apgūs latviešu tautas dejas.

2. Turpināt darboties Ekoskolu programmā, īstenojot tēmu “Veselīgais dzīvesveids”:

 • izmantot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi;
 • organizēt atklātās rotaļnodarbības ārā;
 • ievērot pastaigu organizācijas nosacījumus, iekļaujot vērojumus un kustību aktivitātes;
 • organziēt sporta izpriecas ārā visos gadalaikos;
 • aktivizēt vides kodeksu;
 • iesaistīties Ekoskolas rīkotajos pasākumos u.c.

3. Īstenot pedagoģiskā darba labās prakses pieredzes apmaiņu iestādē, organizējot atklātās rotaļnodarbības, kurās izmanto gaismas galdus.

4. Saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana pirmsskolā, bērnu drošumspējas* stiprināšanai.

*Drošumspēja – indivīda spēja nezaudēt drošību un drošības sajūtu, bet, ja tas ir noticis, drošību un drošības sajūtu atgūt ikvienā situācijā. Drošumspējas faktori – individuālās īpašības (domas un emocijas, darbībā iedzīvināts zināšanu un prasmju kopums), rīcības prakse un ārējie strukturālie apstākļi.

***

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2016./2017. mācību gada uzdevumi:

1. Attīstīt bērnu sociālās prasmes, saskarsmes un sadarbības spējas rotaļās un spēlēs:

 • attīstīt saskarsmes prasmes un prasmi sadarboties, spēlējot spēles un rotaļas;
 • attīstīt izziņas interesi un sensomotorās spējas rotaļās;
 • lomu rotaļu centru labiekārtošana grupās;

2. Rosināt izpratnes veidošanos par uztura, galda kultūras un veselības jautājumiem, cieņpilnu attieksmi, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās pret vidi un pārtiku:

 • veicināt priekšstatus par uzturu, tā lomu un nozīmi cilvēka dzīvē;
 • sekmēt priekšstatus par atbildīgu ēšanu un tās priekšnosacījumiem;
 • veicināt izpratni par vides ietekmi uz pārtiku;
 • dalība "Eko Rīcības dienās";
 • dalība Ekoskolu projektā "Ēdam atbildīgi!".

3. veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu un dzīves darbības prasmju attīstību, izmantojot projektu metodi:

 • dalība projektos eTwinning, Ekoskola u.c.;
 • Projektu veidošana, realizēšana grupas un pirmsskolas līmenī;
 • sadarbība ar citām PII Mārupē un Latvijā.

***

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2015./2016. mācību gada uzdevumi:

1.Veicināt bērna personības emocionālo un sociālo attīstību caur sensoro audzināšanu.

 • Attīstīt saskarsmes prasmes un prasmi izteikt savas emocijas, sajūtas, pazīt tās sevī un citos.
 • Attīstīt sensorās spējas un izziņas interesi apkārtējās vides iepazīšanā.
 • Sajūtu centra izveide.
 • Dažādu sensoro  un M. Montesori materiālu adaptēšana un izmantošana rotaļnodarbībās.

2.Veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu. Padziļināt izpratni par ūdens resursiem dabā.

 • Veicināt priekšstatus par ūdeni, tā īpašībām un to nozīmi ūdens izmantošanā.
 • Sekmēt priekšstatus par ūdens piesārņojuma rašanos un ietekmi uz dzīvo, nedzīvo dabu.
 • Veicināt sākotnējo izpratni par ūdens apriti dabā.
 • Veicināt izpratni par ūdens agregātstāvokļiem dabā: šķidrs, ciets, gāzveida , to veidošanos.
 • Dalība „ Eko rīcības nedēļā”  novembrī
 • Eko dienas aprīlī.

3.Veicināt iestādes personāla un vecāku pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecuma posmā.

 • Konsultācijas vecākiem.
 • Vecāku līdzdalība pasākumos, projektos un izstāžu veidošanā.
 • “Vecāku hobiju vakars”
 • „Vecāku skoliņas” organizēšana.