01.jpg

Ziņas

Ar 2019.gada PII "Zeltrīti" pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit. Izglītības iestāde katru gadu izstrādā pašnovērtējuma ziņojumu, kas ir pierādījumos balstīts izglītības iestādes darbības jomu apraksts un to vērtējums pēc noteiktiem vienotiem kritērijiem. Pašvērtējums kā metode sniedz informāciju arī par to, cik kvalitatīvi izglītības iestādē tiek organizēts un vadīts mācību un audzināšanas process. Tā ir iespēja izvērtēt izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbilstoši izglītības iestādes darbības jomām un noteikt iestādes turpmāko attīstību.

Kārtējā iestādes padomes sēde notiks 2019.gada 31.oktobrīī plkst.17.30, 2.stāva apspriežu telpā. Uzaicinājumi iestādes padomes locekļiem nosūtīti e-pastā.

Darba kārtībā:

  1. Iepazīšanās ar Iestādes padomes reglamentu, tās locekļiem.
  2. Iestādes padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas
  3. PII Zeltrīti pašnovērtējums.
  4. 2019./2020.māc.gada galvenie uzdevumi.
  5. Dažādi jautājumi.

ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta "Īpašais laiks īpašiem bērniem" ietvaros pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova no 05.07.2019. – 14.07.2019. apmeklēja kursus  "Stress Management and Burnout Prevention”, kas notika Horvātijā, Splitā (Split).

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta "Full STEAM Ahead" ietvaros no 16.10.2019. – 20.10.2019. pirmsskolas izglītības skolotāja Solveiga Lāce,  pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova un vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Lācīte-Daniševska apmeklēs projekta pieredzes apmaiņas sanāksmi  Tubebercurry, Sligo, Īrijā (Ireland), kur notiks iepazīšanās ar izglītojošo robotu Beebot un tā izmantošanu matemātikas apguvei. 

Vairāk par šo un mūsu iesaisti citos projektos: https://www.zeltriti.lv/macibas/projekti

Lidzfinanse Erasmus progr logo

Piektdien, 4.oktobrī,  Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau piekto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2019”. Tika sveikti 18 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Aicinām vecākus iepazīties ar jaunumiem pirmsskolas izglītībā arī mūsu mājas lapā - Skola2030 sagatavotie video vecākiem, jaunā pirmsskolas izglītības programma un pirmsskolas izglītības vadlīnijas.

PII "Zeltrīti" piedāvā darbu pirmsskolas pedagogiem un skolotāja palīgam - vakances uz noteiktu un nenoteiktu laiku, skat VAKANCES

Maija beigās Valsts Izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060155  “Īpašais laiks īpašiem bērniem” īstenošanu. Vairāk lasiet sadaļā Projekti

Piektdien, 12.oktobrī, Skolotāju dienas ietvaros Mārupes Kultūras namā jau ceturto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2018”. Mēs lepojamies ar savu skolotāju logopēdi Ivaisi Pļavenieci - Gada pedagogu nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā no PII "Zeltrīti"!